Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Wednesday, June 17, 2009

ཀ་སྡེའི་བཤད་པ།


ཀ་ཡེ་ཟེར་དུས་ཨ་ལན་འདེབས་མཁན་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་པུ་གུ་ཡིན།།
ཀ་བ་ལྟར་ཏུ་གཞུང་དྲང་གཟུང་མཁན་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཡིན།།
ཀ་མད་སུམ་ཅུས་ཆོས་ཕུང་བསྒྱུར་པོ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་ཡིན།།
ཀ་དག་སྙིང་བརྩེས་འབངས་མི་སྐྱོང་བ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་བླ་མ་ཡིན།།

ཁ་དང་ལག་པས་མ་ནི་བགྲངས་པ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཡིན།།
ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་སྤྱི་དོན་བསམ་པ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གཤིས་ཀ་ཡིན།།
ཁ་ཆེ་ཕ་གླུའི་སྙིང་གཏམ་དྲོན་མོ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཡིན།།
ཁ་བ་དཀར་པོས་རི་ཀླུང་འགེབས་པ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ལུང་པ་ཡིན།།

ག་པ་ཅན་གྱི་མཁས་དབང་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་ཡིན།།
ག་འགྲོ་ས་ལ་བླ་མ་དྲན་པ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་དད་པ་ཡིན།།
ག་སར་མི་ལ་འཛུམ་གྱིས་བསུ་བ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་བཟང་སྤྱོད་ཡིན།།
ག་ནས་བལྟས་ཀྱང་ཡ་རབས་ལྡན་པ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཡིན།།

ང་དང་ཁོ་ཞེས་གང་བྱུང་མི་རྩོད་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་བག་ཕེབས་ཡིན།།
ང་འཛིན་དགྲ་ལ་སྐྱོན་དུ་ལྟ་བ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཡིན།།
ང་ཞེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ཞེན་པ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ལ་རྒྱ་ཡིན།།
ང་ཚོ་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་བདེ་བ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཕུགས་བསམ་ཡིན།།

1 comment:

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com