Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Thursday, June 18, 2009

༄༅།།མཛའ་མོ། ༼གཞས་ཚིག༽

༄༅།།མཛའ་མོ། ༼གཞས་ཚིག༽

སྙིང་སྡུག་གི་མཛའ་མོ། རི་ཆུ་སྟོང་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་བཞུད་ཀྱང༌།
འཇོ་སྒེག་གི་ལང་ཚོ། མི་རྐྱང་འཁྱམས་པོའི་མིག་ལམ་ལ་འཁོར་ཡོང༌།
མཛའ་མོ། ཁྱོད་ཉིད་ཆས་པའི་ཤུལ་ནས།
ཕྱིར་དྲན་གྱི་རི་མོ་ཐོད་ལ་བསྡུས།
མཛའ་མོ། ཁ་ཕྱོགས་མེད་པའི་ལམ་དུ།
གནག་སྣུམ་གྱི་སྐྲ་ལོ་རླུང་གིས་བསྐྱོད།
མཛའ་མོ། སྙིང་སྡུག་གི་མཛའ་མོ།
འཇོ་སྒེག་གི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་གཞོན་ནུ་མ།

སྙིང་སྡུག་གི་མཛའ་མོ། རི་ཆུ་སྟོང་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་བཞུད་ཀྱང༌།
ཞི་དུལ་གྱི་གཤིས་ཀ མི་རྐྱང་འཁྱམས་པོའི་སེམས་གཏིང་ལ་འཁོར་ཡོང༌།
མཛའ་མོ། ང་རང་གཅིག་པུར་འགྲེངས་ནས།
གྱེས་བྲལ་གྱི་སྐྱོ་སྣང་དངན་པར་བསྟིམས།
མཛའ་མོ། ཡིད་སེམས་སྨྲེང་བས་བཟི་སྟེ།
སྨོན་འདུན་གྱི་རེ་བ་མཆི་མར་བསྐྱིལ།
མཛའ་མོ། སྙིང་སྡུག་གི་མཛའ་མོ།
ཞི་དུལ་གྱི་གཤིས་ཀ་འཛོམས་པའི་གཞོན་ནུ་མ།

སྙིང་སྡུག་གི་མཛའ་མོ། རི་ཆུ་སྟོང་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་བཞུད་ཀྱང༌།
སྙན་འཇེབས་ཀྱི་སེམས་གཏམ། མི་རྐྱང་འཁྱམས་པོའི་རྣ་ལམ་ལ་འཁོར་ཡོང༌།
མཛའ་མོ། ལག་འཕྲིན་འགྲམ་པར་གླན་ནས།
དྲན་གདུང་གིས་མནར་བའི་སྡུག་ཡུས་བརྗོད།
མཛའ་མོ། མི་འགྱངས་འཕྲད་པའི་ཁ་གཡང༌།
སེམས་ཁོང་གི་གཏིང་ནས་ལྷོག་ལྷོག་འཕྱུར།
མཛའ་མོ། སྙིང་སྡུག་གི་མཛའ་མོ།
སྙན་འཇེབས་ཀྱི་སེམས་གཏམ་མོད་པའི་གཞོན་ནུ་མ།

2 comments:

  1. བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཧེ་ཧེ། ཁྱེད་ཀྱིས་བྱས་ན་གཞས་འདིས་སུས་བཏང་ན་ཡག་ས་རེད།

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com