Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Friday, August 7, 2009

དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད།

དགེ༵ལེགས་ཡོན་ཏན་བྱེ་བ་འབུམ་གྱིས་གཏམས།
ལུག༵ས་བཟང་འཛིན་མཁས་བློ་གསལ་འདུས་པའི་སྡེ།
རྒྱུག༵ས་ཀྱི་རྣམ་དཀར་ཐོས་བསམ་བགྱིས་པའི་དཔལ།
སྤྲོད༵་པའི་ངོ་མཚར་བྱ་བ་འཛམ་གླིང་རྒྱན།

ཕྱི་ཟླ་དགུ་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་སེར་ར་ཆོས་ལྒར་དུ་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ན།
རྒྱུགས་ལ་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་ཡོངས་ལ་མི་འདོད་པའི་ཉེར་འཚེ་ཞི་ནས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུས།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com