Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Monday, September 21, 2009

དྲན་གླུ།


འཆམ་ར་དྲི་མེད་རྒྱལ་མཚན།

ཉི་འོད་གངས་ལ་ཕོག་དུས།།
དཀར་གསལ་ཟླ་བ་འདྲ་བྱུང་།།
བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་ཤར་དུས།།
ཨ་མ་ཡིད་ལ་དྲན་བྱུང་།།

འཇོལ་མོས་གྲེ་འགྱུར་ངོམ་དུས།།
ལྷ་བྱ་ཁུ་བྱུག་འདྲ་བྱུང།།
ཁུ་བྱུག་མོན་ནས་སླེབས་དུས།།
སྙིང་གི་མཛའ་མོ་དྲན་བྱུང་།།

རི་འགོས་ཁ་བ་གྱོན་དུས།།
གངས་རིའི་ལྗོངས་དེ་འདྲ་བྱུང་།།
སྤྲིན་པ་བྱང་ལ་རྒྱུག་དུས།།
ཕ་ཡུལ་བོད་དེ་དྲན་བྱུང་།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com