Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, June 8, 2010

སྲས་མོ་ཌ་ཡ་ན། (Princess Diana)


སྲས་མོ་ཌ་ཡ་ན། (Princess Diana)

དཔར་ལས་མཁས་ཅན་མང་པོས་སྲས་མོ་ཌ་ཡ་ན་ནི་འདྲ་དཔར་གཟུགས་བྱད་༼འདྲ་དཔར་སོགས་ཀྱི་ནང་མཐོང་གནང་དོད་པོ་ཡོད་མཁན་༽ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྗོད་ཅིང་། མི་མང་གི་དུས་དེབ་ཀྱི་ཁ་ཤོག་སྟེང་དུ་ཡང་གཞན་ལས་མང་བ་བཀོད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྲས་མོ་ཁོང་ནི་བུད་མེད་མཛེས་མའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དཔེ་ཟླ་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་མོ་ནི་མི་མང་ལ་ཞེ་དྲག་རྒྱང་རིང་པོ་བྱེད་མཁན་མིན་པས་མི་མང་གི་ཁྲོད་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་ཡོད།
སྲས་མོ་ཌ་ཡ་ན་ནི་༡༩༨༧ལོར་རེག་དུག་(AID)ནད་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་དཔར་རྒྱག་མཁན་གྱི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་ཆེན་དང་པོའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། མི་མང་གིས་རེག་དུག་ནད་གཞི་དེ་མི་ཕན་ཚུན་རེག་ཐུག་བྱས་པ་ལས་བགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པའི་དུས་སུ་མོས་ལས་འགུལ་གྱིས་མི་མང་གི་བསམ་བློ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད།
ས་འོག་གི་འབར་འདེལ་བེད་སྤྱད་བྱེད་པར་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་བཀག་སྡོམ་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱས་པ་དང་གཞན་བུད་མེད་ཚོར་དུད་འགྲོའི་དགེ་རྩའི་ལས་འཆར་དེ་འདྲ་བྱུང་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱས་པའི་མི་མང་ཁྲོད་ཀྱི་མོའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་དེ་ཚོས་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡུལ་དང་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཚང་མར་རེ་བ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་ཐུབ་ཡོད། མོ་རང་གློ་བུར་གྱི་དོན་རྐྱེན་གྱིས་འདས་པའི་རྗེས་སུ་རང་ལྒེར་གྱི་མིན་པའི་ས་ཆར་ས་འོག་འབར་འདེལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཆིངས་ཡིག་༼ཨོ་ཏ་ཝ་ཆིངས་ཡིག་Ottwa treaty༽ལ་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་མཚན་རྟགས་ཐོབ་ཡོད་ཅིང། ཐག་ཆོད་འདིའི་ཐད་ལ་མོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་དེའི་ནང་གི་མོའི་བྱས་རྗེས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་གཙང་མ་ཐེབས་ཡོད།
ཁོང་མོ་ནི་༡༩༦༡།༧།༡ ཉིན་སྐུ་དྲག་གི་བརྒྱུད་པའི་ནང་འཁྲུངས་པ་དང་རང་ལོ་༢༠ ལ་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་སྲས་ཅར་ལེ་charle དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ནས་གཞོན་ནུ་མ་ཌ་ཡ་ན་ལ་ཉེས་མེད་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་དང་ལྷན་དུ་འཚོ་གནས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཐོབ། ལོ་བཅོ་ལྔའི་རྗེས་སུ་མི་མང་ཡོངས་གྲགས་སུ་གཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་བྱས་པའི་རྗེས་ཌ་ཡ་ནས་མོའི་རྒྱལ་ཁང་གི་འཚོ་བའི་ལྷག་འཕྲོ་དེ་རང་གི་ཁ་གྱོན་གྱི་དུག་ལོག་དེ་རིན་གོང་སུས་ཇེ་ཆེ་སྤྲད་པ་དེར་༼དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་ཆེད་དུ་༽བཙོང་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་བྱས་ཡོད།
དེ་ནས་ཝ་ལེ་སེ་(wales)སྲས་མོ་ཙམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཌ་ཡ་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའི་ཆ་ཤས་བཟུང་ནས་སྨན་ཁང་སྒོ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ཡོད། འདིས་ནི་མོ་རང་ལ་དགེ་རྩའི་མ་དངུལ་བསྡུ་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པར་ཕྱིར་འཐོན་སའི་རང་བཞིན་གྱི་སྒོ་ལྟ་བུའི་མཐུན་རྐྱེན་བྱས་ཡོད། ནད་པ་ལ་བཅངས་པའི་མོའི་རང་བཞིན་གྱི་སེམས་ཚོར་དང་གཤིས་ཀ་ནི་ཆེས་ཡིད་སྨོན་ཤོར་བ་ཞིག་ཡོད།
དེ་ལྟ་ནའང་། མོའི་ལྒེར་གྱི་མི་ཚེའི་ནང་གང་སར་འདལ་བའི་གསར་འགོད་པས་ཧམ་འཛུལ་བྱས་ཤིང་། མི་ཚང་མས་ཁོང་མོ་ངོ་རྟགས་ཆོད་པར་སོང་མུ་འཐུད་མོ་རང་མི་མང་གི་ཁྲོད་ཡོངས་གྲགས་སུ་གནས། མོའི་མི་ཚེ་གསར་པ་མགོ་འཛུགས་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་ཙམ་སོང་བའི་རྗེས་༼༡༩༩༧།༨།༣༡ ཉིན་ཁོང་མོ་རང་གི་དགའ་རོགས་དང་ལྷན་དུ་མོ་ཊ་བརྡབ་སྐྱོན་དབང་གིས་༽རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡོད།
ཡིན་ནའང་ཁོང་མོ་ནི་མུ་འཐུད་དྲན་པར་འོས་པའི་གཞོན་ནུ་མ་དང་མཛེས་སྡུག་ཅན་གྱི་སྲས་མོའམ། སྙིང་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com