Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Wednesday, January 5, 2011

ཁ་ཏོན་དང་གླེགས་བམ་ཀླག་པའི་སྔོན་དུ་བྱ་བའི་ཆོ་ག

ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཀྱིས་མཛད།

༄༅༅། །ཁ་ཏོན་དང་གླེགས་བམ་ཀླག་པའི་སྔོན་དུ་བྱ་བའི་ཆོ་ག༌།སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དང་པོ་རེ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཁ་ཏོན་དུ་བྱ་བར་འདོད་པ་དང་གླེགས་བམ་དུ་བྱ་བ་ཀློག་པར་འདོད་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། ཡིད་ཀྱིས་ཀུན་དུ་དམིགས་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཀུན་དུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཆོ་གས། ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་ཚུལ་དུ་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་མཆོད་དོ། །དེའི་རྗེས་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པའི་སེམས་ཉེ་བར་གཞག་སྟེ།
ཡང་དག་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་དེ་ལྟར་བསམས་པའི་རྗེས་ལ། ཚིག་ལན་གསུམ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་གཅིག་གི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ན། འོན་ཀྱང་བདག་ནི་རང་གི་ལས་ཀྱི་ཉེས་པས་ཤེས་རབ་ཆུང་ཞིང་བློ་ཞེན་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང༌། གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རབ་བཟུང་ནས་དེས་བདག་གི་ཁ་ཏོན་བྱས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དེ་སེམས་ཅན་གང་གི་རྣ་ལམ་དུ་གྲག་པ་དེ༑ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐེབ་པར་གྱུར་ཅིག །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཚིག་གཅིག་གི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ན། འོན་ཀྱང་བདག་ནི་རང་གི་ལས་ཀྱི་ཉེས་པས་ཤེས་རབ་ཆུང་ཞིང་བློ་ཞེན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང༌། གང་བདག་གིས་གླེགས་བམ་དུ་བྱས་པའི་ཆོས་ཀླག་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དེ་སེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཀྱི་རྣ་ལམ་དུ་གྲག་པ་དེ་དག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ལན་གསུམ་དུ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །ཁ་ཏོན་དང་གླེགས་བམ་ཀླག་པའི་ཆོ་ག༌།སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།

2 comments:

  1. གླེགས་བམ་ཀློག་ཙམ་གྱི་མི་ཕན་པར་དོན་ལ་ཡིད་གཟབ་དང་ཀུན་སློང་སྔོན་བཅོལ་གྱི་རིམ་པ་ལ་འབད་པར་འཚལ

    ReplyDelete
  2. ཁ་ཏོན་མ་བྱས་དགོངས་ཀུན་སློང་སྤྱོད་སྟངས་མ་བྱས་ན་སྡིག་པ་ཆག་ཉེན་ཡོང་། དགེ་ལེགས་ཀྱིས།

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com