Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Friday, January 21, 2011

གླེན་པ་གཉིས།


སྔོན་ལུང་པ་ཞིག་ལ་རྡོ་རྗེ་དང་ཀུན་དགའ་ཟེར་བའི་གྲོགས་པོ་གླེན་པ་གཉིས་ཡོད། རྡོ་རྗེ་ནི་སེམས་ནང་གི་སྐད་ཆ་ཁ་ནས་བཤད་མ་ཐུབ་པར་བསྒོམ་ནས་རྟག་ཏུ་བློ་བུག་དོག་ནས་སྡོད་མཁན་ཞིག་དང་། ཀུན་དགའ་ནི་རྩེད་མོ་གླེན་རྟགས་ཚ་པོ་དེ་འདྲ་རྩེ་བར་དགའ་མཁན་ཞིག་ཡིན།

ཉིན་ཞིག་ཀུན་དགས་རྡོ་རྗེ་ལ་མཚར་གཏམ་ཐེབས་ཆག་ཞིག་བཤད་ཀྱང་རྡོ་རྗེས་གད་མོ་མ་བགད་པར་བརྟེན། ཀུན་དགས་རྡོ་རྗེ་བགད་ཆེད་ཨི་ཙི་གུ་ལུ་བླངས་པས། རྡོ་རྗེ་དགས་མོ་ཤོར་ཀྱང་ད་དུང་མུ་འཐུད་བླངས་པས་རྡོ་རྗེ་ཤི་གྲབས་བྱས། འོན་ཀྱང་དེའི་མོད་ལ་ཁང་པའི་ཕྱི་རོལ་ནས་ཁྱིས་ཟུག་པ་ལས་རེ་ཞིག་ཀུན་དགས་ཨི་ཙི་གུ་ལུ་བླང་རྒྱུ་བཞག་ནས་བལྟ་བར་སོང་།

ཉིན་ཞིག་ཁོང་གཉིས་ཆུ་བརྒལ་བར་མཚོ་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་སོང་། ཀུན་དགས་ཆུ་རྐྱལ་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེར་ཁོང་གཉིས་ཆུ་རྩེད་རྩེས་ནས་ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ནུབ་ཙམ་གྱི་ཆུ་དཀྱིལ་དུ་སླེབས་དུས། ཀུན་དགས་རྩེད་མོ་རྩེས་ནས་རྡོ་རྗེ་ཆུའི་ནང་མར་ཡུན་རིང་སྣུབས་པས་རྡོ་རྗེ་ཤི་གྲབས་བྱས། འོན་ཀྱང་སྟབས་ལེགས་ནས་མཚོའི་གྲམས་སུ་ཤྭ་བ་ཞིག་ཆུ་འཐུང་སར་སླེབས་པ་ཀུན་དགས་མཐོང་ནས་བལྟ་བར་ཕྱིན། གོང་གསལ་རྩེད་མོ་གླེན་རྟགས་ཚ་པོ་དེ་གཉིས་རྩེ་དུས་རྡོ་རྗེས་རང་ཉིད་ཤི་གྲབས་བྱེད་ཚུལ་ཀུན་དགའ་ལ་ཚིག་གཅིག་མ་ལབ་ཀྱང་སེམས་སུ་བཟོད་མི་ཤེས་པའི་འཇིགས་སྣང་དང་ཁོང་ཁྲོ་ཟ།

ཡང་ཉིན་ཞིག་ཁོང་གཉིས་རྟ་གཞོན་ནས་ཕྱིན། ཀུན་དགའ་ནི་རྟ་བཞོན་རྒྱུར་དགའ་ཞིང་བཞོན་མཁས་ལ་རྡོ་རྗེ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་རྟ་བཞོན་རྒྱུར་སྐྲག་ཅིང་བཞོན་ཡང་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། རྡོ་རྗེས་རྟ་བཞོན་ནས་སྔོན་ལ་ཕྱིན། ཀུན་དགས་དེའི་མཇུག་དེ་གར་ཕྱིན། ཀུན་དགས་རྡོ་རྗེ་རྟ་བཞོན་རྒྱུར་སྐྲག་གི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས་རྩེད་མོ་རྩེས་ནས་རྡོ་རྗེའི་རྟ་ལ་རྟ་ལྕག་ཞུས། རྡོ་རྗེའི་རྟ་རྒྱུགས་ཕྱིན་པས་རྡོ་རྗེ་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་མ་བྱས་དང་ཟེར་ཀྱང་ཀུན་དགས་མ་ཉན་པར་ད་དུང་རྡོ་རྗེའི་རྟའི་མཇུག་ཏུ་རྒྱུགས་ཕྱིན་ནས་རྟ་ལྕག་ཞུས་པས། རྡོ་རྗེས་ཁོང་ཁྲོང་ཟ་ནས་སྐེད་པ་ནས་གྲི་བཏོན་ནས་ཙུག་གུར་སྡོད་དང་ཟེར་ནས་མིག་གིས་མ་བལྟས་པར་གྲི་བརྒྱབ་གཡུག་བྱས་པས། རྒྱབ་ནས་རྟ་ལྕག་ཞུ་བར་འོང་ཀུན་དགའི་སྐེ་ལ་ཕོག་ནས་དེ་མུར་ཀུན་དགའ་ས་ལ་བརྒྱལ།
ཡུན་རིང་མི་འགོར་བར། ཀུན་དགའ་སྲོག་དང་བྲལ། རྡོ་རྗེ་གྲོགས་པོ་དང་བྲལ། ཁྲིམས་ཁང་གི་ལག་ལྕག་གྱང་དང་བྲལ། བཙོན་ཁང་ཐོ་དེབ་༢༣༤ སྨྱུ་གུ་དང་བྲལ། ཁོ་བོའི་རྩོམ་སྒྲུང་བརྗོད་བྱ་དང་བྲལ།

ལེགས་བཤད།
རང་ཚོད་རང་གི་མ་བཟུང་།།
རང་གཏམ་གཞན་ལ་མ་བཤད།།
གླེན་རྟགས་ཁོ་ན་བྱེད་ན།།
གླེན་པ་གྲོགས་དང་བྲལ་ཡོང་།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com