Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Wednesday, March 30, 2011

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རྗེས་སུ་དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་བཞིན་པའི་དཔར།
༡༩༩༤ ལོའི་འཇིག་རྟེན་མཛངས་མའི་དབུ་རྒྱན་ཐོབ་མྱོང་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་སུ་ཤི་མི་ཏ་སེན་གྱིས་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། མོས་མཇལ་ཁ་ཞུས་རྗེས་ཤིན་ཏུ་དགའ་པོ་བྱུང་ནས་ ད་ལན་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་བ་དེ་ནི་ཨ་མ་ཏེ་རེ་ས་མཇལ་བ་ནང་བཞིན་མྱོང་ཚོར་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་འདུག

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com