Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Friday, December 9, 2011

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱུད་སྨད་དུ་ཚེ་དབང་སྐབས་སྩལ་བའི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ངོ་མཚར་ཅན།

1 comment:

  1. དགེ་བཤེས་ར་ས་ཕོ་ཉས་བཀའ་དྲིན་ལས། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། རིན་བྲལ་སྨད་བྱུང་གི་ལེགས་བཤད། མཁས་པ་རྒྱས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་འདི་ཆ་ཚང་སྙན་ཐུབ་སོང་བས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཞུའོ།།

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com