Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, December 27, 2011

ཨེན་ཌོའི་ཌེ་ཁ་པར་ནང་གི་བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད།


བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་གྱིས་གུས་འདུད་བཅས།
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
རྒྱ་ཆེ་བའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དུང་བ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་སྙན་ལམ་དུ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཤར་ལ་ཉེ་བའི་མཚམས་འདིར་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་Android ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་མ་ལག་ནང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་སྟེ་Android Market བརྒྱུད་ནས་རིན་མེད་དུ་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག་གི་ཚབ་ཏུ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད། ཚིག་མཛོད་འདི་ནི་དེ་སྔོན་Windows ནང་བཀྲམ་པའི་ཚིག་མཛོད་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད་Android ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་མང་ཆེ་བར་བཀོལ་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱིས་Android Market རྒྱུད་ནས་ཕབ་ལེན་བྱ་ཐུབ།
༡ ཕབ་ལེན་བྱ་ཚུལ།
གཤམ་གསལ་ལྟར་མཉེན་ཆས་རིམ་པ་གསུམ་ཕབ་ལེན་བྱ་དགོས།
༡ དང་པོར་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན། (ཡིག་གཟུགས་འདི་ནི་Samsung Mobile ཆེད་དུ་ཡིན།)
༢ གཉིས་པ་མཛུབ་གནོན་ཕབ་ལེན།
༣ གསུམ་པ་ཚིག་མཛོད་ཕབ་ལེན་བཅས་རིམ་བཞིན་ཕབ་ལེན་བྱ་དགོས།
དང་པོ། མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་དཔེ་རིས།

༢ སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཚུལ།
༡ ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་འཇུག་བྱ་ཚུལ་ནི་གཤམ་གསལ་ལྟར་རིམ་བཞིན་སྒྲིག་དགོས།

༢ མཛུབ་གནོན་སྒྲིག་འཇུག་བྱ་ཚུལ།

གསལ་ལྟར་ལག་ལེན་གནང་ན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ།
མཇུག་མཐར་ཞུར་རྒྱུར། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཆེད་མཉེན་ཆས་འདི་ནི་རིན་མེད་ཐོག་བསྟན་རྡོར་ལགས་དང་ Nathan Freitas ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེར་གནང་སྟེ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བས་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཞུ།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com