Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Thursday, April 26, 2012

མེ་སོར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག

ཁ་སང་ཟླ་བ་༤ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་མེ་སོར་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་གཞིས་གྲོང་རྣམས་ཀྱིས། མེ་སོར་རྒྱལ་ཁང་མདུན་ཐང་དུ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་༡༡ རྗེ་བཙུན་བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་མཆོག་རྒྱ་ནག་གིས་གློད་གྲོལ་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com