Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, April 8, 2014

ཚོང་པ་དང་སྤྱང་ཀི

གྲུ་ལྷོ་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། 

སྔ་མོ་ཡུལ་ཞིག་ན་ཚོང་པ་གཡོ་ཅན། སེར་སྣ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། ཁེ་བཟང་ལེན་མཁས་པོ་ཞིག་ཡོད། དེར་མི་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཁྲག་འཐུང་མཁན་དང་། མི་ཤ་བཟའ་མཁན་ཞེས་ཟུར་ཟ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་གཅིག་ཚོང་པ་དེ་མི་མེད་ལུང་སྟོང་གི་ལམ་ཕྲན་ཞིག་བརྒྱུད་ཚོང་ལ་འགྲོ་སྐབས། གློ་བུར་དུ་སྤྱང་ཀི་ཞིག་ཁོའི་སྟེང་དུ་མཆོངས་ཏེ། ཁོ་པའི་སྐེ་ལ་སོ་བརྒྱབ་ནས་བཟུང་བས། ཚོང་པ་དེ་ནི་འཇིགས་སྣང་ཚད་ལས་འདས་པ་སྐྱེས་ཏེ་སྤྱང་ཀི་དེར། ངས་ཚེ་གང་རིང་སེར་སྣ་བྱས་སྟབས་ཟས་ཞིམ་པོ་ཁམ་གང་ཡང་བཟའ་མ་མྱོང་པས། ངའི་ཤ་ནི་དེ་བས་ཞིམ་པོ་མེད་པ་ཐག་ཆོད་པས་ང་གཏོང་རོགས་གནང༌། ཞེས་རེ་བ་ག་ཚོད་བཏོན་རུང༌། སྤྱང་ཀིས་མ་ཉན་པར་ཚོང་པ་དེར། ཁྱོད་སྐྱག་རྫུན་མ་ཤོད། ངས་གོ་ཚུལ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཁྲག་འཐུང་བ་དང་མི་ཤ་ཟ་བཞིན་འདུག་ཟེར་བས། ཁྱོད་ཀྱི་ཤ་མི་ཞིམ་ན་གཞན་སུའི་ཤ་ཞིམ་ཟེར་ནས་ཚོང་པ་དེ་བསད་ནས་བཟས་སོ། །

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com