Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Saturday, June 20, 2009

རླང་འཁོར་ནང་དུ་དམར་ཧྲེང་འཛུལ་བ།

ནིའུ་ཡོག་ནང་བོད་པ་བརྡལ་གཏོང་རླངས་འཁོར་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡོད། ཉིན་གཅིག་རླངས་འཁོར་བཏང་ནས་འགྲོ་སྐབས། བུད་མེད་རྒྱག་པ། དམར་ཧྲེང་བ་ཞིག་གིས་མདུན་ལ་ཡོང་ནས། རླངས་འཁོར་དེ་བཀག ཁོ་མོས་རྒྱབ་ལ་འཛུལ་རྗེས། ”མགྱོགས་པོ་རྒྱུག མདུན་གྱི་རླངས་འཁོར་དེ་འདེད་ནས་རྒྱུག་ཟེར།” བོད་པ་དེས་རླངས་འཁོར་གང་ཙམ་བཏང་རྗེས། ཁོ་མོར་ལུས་ཀྱི་མགོ་ནས་རྐང་པ་བར་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བྱས། དེ་ལ་མོས། ”ངོ་ཚ་རྒྱུ་མེད་པ། ཁྱོད་བུད་མེད་དམར་ཧྲེང་བ་ལ་འདི་ལྟར་ལྟ་ནུས་པ་ངོ་མ་ཞབས་འདྲེན་རེད།” ཅེས་བཤད། ཁོས་མུ་མཐུད་རླངས་འཁོར་བཏང་། ཡང་། བར་མཚམས་ཞིག་ན། མོའི་ལུས་ཀྱི་སྨད་ལ་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བྱས་པར། མོ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས། ”ཆལ་པོ། ངོ་ཚ་གི་མིན་འདུག་གམ། ཁྱོད་ཀྱི་བུད་མེད་མཐོང་མ་མྱོང་ངམ་”ཟེར། ཁོས། ”ཨ་ཅག་ལགས། དེ་འདྲ་ཁྱོན་ནས་མ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་རླངས་འཁོར་གྱི་གླ་ཆ་དེ་ག་པར་ཉར་ཡོད་མེད་ལྟ་གི་ཡོད་ཟེར།”

ཚངས་དབྱངས་ནས་བྲིས་པ་འདིར་བཤུས།

1 comment:

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com