Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Saturday, August 1, 2009

ཉེན་བརྡ།

ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་ངའི་གྲོགས་པོའི་གྲོགས་པོ་ལོ་ན་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ལོན་པ་ཞིག་ལ་ནད་ཁྱད་མཚར་ཞིག་གིས་ཟིན་འདུག ནད་དེའི་བྱེད་ལས་ནི། ནད་དེས་མི་དེར་ན་ཚ་གང་ཡང་གཏོང་གི་མེད་ཀྱང་ནད་དེས་ཟིན་པ་ནས་མི་དེས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་རང་གི་ལུས་པོ་འགུལ་བསྐྱོད་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད། སྟབས་ཡག་པ་ཞིག་ལ་མི་དེས་མིག་གིས་འགུལ་བསྐྱོད་བྱས་ནས་བརྡ་ཅུང་ཟད་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་མི་དེ་རང་ཉིད་མལ་ཁྲིའི་སྟེང་སྨན་ཁང་ཞིག་ནང་འགུལ་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པའི་འཚོ་བ་ལ་སྤྱད་ནས་བསྡད་ཡོད། མི་དེས་མིག་བརྡ་བྱས་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་ཞིག་བསྟན་འདུག་པ་ད་ལན་འདིར་བཀོད་ན།

རྐྱེན་ངན་ཐོག་ཏུ་བབ་དང་མ་བབ་ལས།།
གནས་སྐབས་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཆུང་ཙམ།།
ལས་ཉོན་བཙན་པོའི་ཁ་ནས་མ་ཐར་བར།།
རང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ལ་ངེས་རྙེད་ཤོག།


གོང་གི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཡིན། ར་ས་ཕོ་ཉས།

2 comments:

  1. ང་ལ་ངེས་རྙེད་དེ་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་མིན། ངའི་འཇིག་རྟེན་ལ་ལྟ་ཚུལ་ནི་སྣང་བ་མཐོ་ཞིག་ཡིན། ཧཧཧ།
    མ་གཞི་ནས་མིག་གི་འགུལ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཚིག་བཅད་འདི་འདྲ་ཞིག་སུས་བྲིས་པ་རེད་དམ།

    ReplyDelete
  2. ངས་གྲོགས་པོས་ནད་པ་དེར་ཡི་གེ་རེ་རེ་མིག་ལ་སྟོན་ནས་འདེམས་སུ་འཇུག་པ་ལས་རེད།

    ར་ས་ཕོ་ཉས།

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com