Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Friday, August 14, 2009

རང་རིགས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ཟབ་དགོས་པ།

མེཀ་སི་ཀོ་ནས་དར་ཁྱབ་བྱུང་བའི་ཕག་འཆག་གི་ནད་གཞི་དེ་ད་ཆ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་འགོས་ཁྱབ་ཕྱིན་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་རྒྱ་གར་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་པ་མ་ཚད། སྤུ་ན་སོགས་ཀྱི་ནང་སློབ་གྲྭ་སོགས་སྒོ་རྒྱབ་བྱུང་འདུག།།དེ་འདྲ་སོང་གཙང་ད་བར་ང་ཚོ་བོད་མིའི་ཁྲོད་ཕག་འཆམ་གྱི་ནད་ཕོག་པ་སུ་ཡང་བྱུང་ཡོད་ཟོ་མི་འདུག་ན། བོད་མི་ཚོས་ནད་གཞི་དེ་མ་ཕོག་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྩོན་གལ་ཆེ་སྙམ། གལ་ཏེ་བོད་མི་གང་ཞིག་ལ་ནད་གཞི་དེ་ཕོག་ཕོག་སོང་ན་དེས་རྐྱེན་པས་རང་རིགས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགོས་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་འདན་ས་ལྟ་བུའི་གྲྭ་ས་དང་སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་ནང་ནད་དེ་སླེབས་ན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད་མི་མང་པོ་ཚེ་སྲོག་ཀྱང་ཤོར་ཉེན་ཡོད།


ཕག་འཆམ་གྱི་ནད་གཞི་དེ་ནི་H1N1ཟེར་བའི་ནད་འབུ་ཕྲ་མོ་དེས་བཟོ་གི་ཡོད་ལ། ནད་འབུ་དེ་མཁའ་རླུང་བརྒྱུད་འགོ་ཐུབ་པར་
བརྟེན་ནད་གཞི་ཕོག་པས་མིས་གློ་རྒྱབ་པ་དང་ཧབ་ཆི་རྒྱབ་པའི་སྐབས་འགོས་ཀྱི་ཡོད།


ནད་རྟགས་ནི།
༡ ༼སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནད་རྟགས༽རེ་འགའ་འམ་ཐོབ་རྒྱག་ཚ་བ་༣༨་ཡན་ལ་ཕར་བ་དང་གློ་རྒྱབ་པ།
༢ ཐང་ཆད་པ་དང་འཁྱགས་པ།
༣ མགོ་ན་བ། མགྲིན་པ་མི་བདེ་བ། སྣ་ཆུ་འཐོན་པ། ཧབ་ཆི་རྒྱབ་པ།
༤ གྲོད་ཁོག་མི་བདེ་བ། དངས་ཁ་ཤོར་བ། གྲོད་ཁོག་བཤེལ་བ།
༥ ཚིགས་དང་རྒྱུས་པ་ན་བ།


སྨྱུག་རྒོད་གངས་བུ་དཔལ་ནས།_46099947_swine_flu_body_226inNo comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com