Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Sunday, November 21, 2010

དྷི་ལི།

ཞོགས་དྲོའི་ཉི་གཞོན་ས་གཞིའི་མཐའ་ནས་ནམ་མཁར་མཁྱུད་ཟིན་རུང་དྷི་ལཱིའི་གྲོང་འཁྱེར་དེ་ནི་དུ་རླངས་དང་མུག་པས་གྲིབ་ནས་རབ་རིབ་ཙམ་ལས་གསལ་མི་ཐུབ་ལ། སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་བྲེལ་ཚུབ་ཚུབ་གིས་རང་རང་གི་ལས་ཀར་གཡེང་བ་ལས་ལམ་ཟུར་གྱི་མིར་ཁ་གཏའ་ཙམ་ཡང་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ལྟ་བུར་འཆར། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་གིས་གྲོང་འཁྱེར་དེ་ཧ་ལས་དགོས་པའི་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ཡོད་པ་དེ་རྩོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ལ།
ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ལྟ་བུའི་ཐོག་བརྩེགས་ཅན་དང་ འབུ་གྲོག་མ་ཡི་ཁྱུ་ཚོགས་ལྟ་བུའི་འགྲིམས་འགྲུལ། དར་གོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ནས་དཀར་གསལ་འོད་མདངས་ཀྱི་ཁྱབ་པའི་མི་རྣམ་ཀྱི་རྣམ་གྱུར་ནས་འཕེལ་རྒྱས་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་གཟིགས་ཐུབ། དེ་དང་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཉམ་ཆགས་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཨེ་གཟིགས། སྔོ་ལྗང་གི་ལྗོན་ཤིང་དང་རང་བྱུང་གི་སྲོག་ཆགས། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཁུར་ཡུག་རྣམས་དེང་དུས་ཀྱི་གོམ་བགྲོས་རྗེས་མ་ཟིན་པར་འཆི་ཁའི་མར་མེ་ཞིག་དང་དབྱེར་མེད་པར་འདུག ༼ཐག་་་་། ཐག་་་་་། གློག་སད་རེན་སོང་།༽

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com