Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Sunday, November 28, 2010

༼ སེང་གེ་དང་རི་བོང་གཉིས་པ། ༽

སྨྱུག་རྒོད་གངས་བུ་དཔལ།


ཉིན་ཞིག་ཨ་ཁུ་རི་བོང་གིས་རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་ཁྲོན་པའི་རྩར་ཕེབས་རོགས་ཞུས་པ་རེད། སེང་གེས་རྫིག་ཉམས་ལྡན་པའི་ངང་ཁྲོན་པའི་རྩར་སླེབས་སྐབས། རི་བོང་གིས་ཞུ་དོན་ལ། རྒྱལ་པོ་རིན་བོ་ཆེ། རྒྱལ་པོ་རིན་བོ་ཆེ། ངའི་ཁ་པར་ཁྲོན་པའི་ནང་ཟགས་སོང་བས་ཡར་འདོན་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པར། སེང་གེས། ཧ་ཧ་ཧ། ད་ཆ་ཁྱོད་གྱིས་ང་ལ་མགོ་བསྐོར་གཏོང་མི་ཐུབ།

ད་གིན་རང་་་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཁ་པར་བཏང་སོང་ང་། ཞེས་ལབ་པར། རི་བོང་གིས། ཨ་ཙི། ཉིད་ལ་དབུ་བསྐོར་ག་ནས་ཞུ་ཕོད། ད་གིན་གྱི་ཁ་པར་དེ་ཨ་ཅེ་ཝ་མོའི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དང། སེང་གེས། ཨ་ལད། བྱས་ན་ག་པར་ཟགས་སོང་ཅེས་ཁྲོན་པའི་ནང་ལ་གུར་གུར་བྱས་ནས་བལྟ་སྐབས། རི་བོང་གིས་ལམ་སེང་རྒྱབ་ལོགས་ནས་རྡོག་རྒྱག་གཅིག་བཞུས་ནས་སླར་ཡང་སེང་གེ་ཁྲོན་པའི་ནང་གཡུགས་སོ།།

2 comments:

  1. ཡགཔོའདུག་

    ReplyDelete
  2. ཐུགས་རྗེ་ཆེ། སྨྱུག་རྒོད་གངས་བུས།

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com