Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Monday, January 17, 2011

རྩ་ཐང་དྲན་གླུ།གོང་གསལ་བརྙན་པར་གྱི་གཞས་དེ་ནི་རི་མོའི་བརྙན་པར་བོད་གཞས་ཐོག་བཟོས་པ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་སྲིད།

2 comments:

  1. གྲོགས་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་དྲ་བ་གསར་པར་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། རྒྱུན་རིང་དྲ་བ་ཐོག་ཡོང་ཁོམ་མ་བྱུང་བ་དགོངས་དག་ཞུ། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་མཐུས་སྒོ་ཚང་བའི་དྲ་བ་ཞིག་བཟོས་འདུག་པས་དགའ་གསུ་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་སྨོན། གོང་བཀོད་གཞས་དེའི་གློག་བརྙན་བཟོ་འགོད་པ་དེ་དངོས་གནས་ལག་རྩལ་ཡག་པོ་འདུག། ཕྲུ་གུ་ཚོའི་དགའ་སྣང་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གློག་བརྙན་དེ་དག་དང་བཟོ་འགོད་བྱེད་ཚུལ་མཚུངས་པ་རེད་འདུག།
    འདི་འདྲའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལྟ་རྒྱུའི་ཆེད་བོད་སྐད་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན་གང་མང་བཟོ་ཐུབ་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བོད་སྐད་སྦྱང་རྒྱུར་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོ་བརྩེད་མོ་དང་སྒྲག་ནས་བོད་སྐད་སྦྱང་ཆོག་པའི་ཁྱད་ཆོས་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་རེད་འདོད།
    རྗེས་སུ་མཇལ་ཡོང།

    ReplyDelete
  2. རེད་ཡ། བུ་གུའི་ལྟད་མོ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་བོད་སྐད་ཐོག་ཡོད་ན་དཔེ་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། དཔེར་ན། shrek, megamind, up, toys story སོགས།

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com