Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, January 18, 2011

ཁ་པར་ཞིག་གིས་མིའི་སྲོག་སྐྱབས་པ།


འདི་ཟླའི་མགོ་སྟོད་དུ་ཨེ་ཆེ་ཊི་སི་ཁ་པར་ལས་བཟོ་ལས་ནས་འཐོན་པའི་HTC Droid Incredible ཁ་པར་འཆང་བའི་གྷར་བྷེར་Garberཞེས་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཉེ་ཆར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁོས་ད་ནས་བཟུང་ཨེ་ཆེ་ཊི་སི་ཁ་པར་ཁོ་ན་ལས་ཁ་པར་གཞན་ཉར་རྒྱུ་མིན་པ་བཤད་ཡོད། མི་དེས་སྤྱིར་བཏང་ཁ་པར་གྱིས་ལུས་པོ་ལ་གནོད་བཞིན་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཁ་པར་ཉར་རྒྱུ་དང་དེ་ཡང་དམིགས་བསལ་ཨེ་ཆེ་ཊི་སི་ཁ་པར་ཉར་རྒྱུ་བརྗོད་དོན་གང་ཡིན་ཟེར་ན།

ཉེ་ཆར་ཨ་མི་རི་ཀའི་མངའ་སྡེ་ཨེཊ་ལེན་ཊར་Atlanta མཚན་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ནས་ཕུད་པའི་ཌེ་སེ་མོནྜ་desmondདང་ཊི་མོ་ཐེ་timothy སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་མེ་མདའ་ཁྱེར་ནས་མཚན་ཚོགས་སུ་སླར་ཡང་ཡོང་ནས་མཚན་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པའི་ཁྲོད་མེ་མདའ་རྒྱབ་པས་གྷ་བྷེར་ཞེས་པའི་མི་དེར་མེ་མདའ་ཕོག་ཡོད་ཀྱང་། སྟབས་ཡག་ནས་མེ་མདའི་མདེའུ་དེ་ཁོའི་སྟོད་གོས་ཇེ་ཀེ་ཊེའི་jacketསྦ་ཁུག་ནང་གི་ཁ་པར་གྱིས་བཀག་ནས་མི་དེར་གནོད་སྐྱོན་གང་ཡང་ཕོག་མེད་སྟབས། མི་དེ་ཡིད་རངས་ནས་ད་ནས་བཟུང་ཨེ་ཆེ་ཊི་སིའི་ཁ་པར་ཁོ་ན་ཉར་རྒྱུ་བརྗོད་པ་ཡིན། མེ་མདའི་མདེའུས་ཁོ་ཁ་པར་བཅག་པས་མ་ཚད་ཁ་པར་གྱི་མེ་ཡང་ཀོང་ཀོང་བཟོས་ཡོད་འདུག ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མི་དེར་ཨེ་ཆེ་ཊི་སིའི་ཁ་པར་གསར་པ་HTC EVO ཞེས་པ་ཞིག་ཀྱང་སྤྲོད་རྒྱུ་བྱེད་འདུག

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com