Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Thursday, June 2, 2011

ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་སོགས་ཀྱི་ནང་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།


ཨ་ཡེ་ཕོན་དང་ཨ་ཡེ་པེཊེ་དང་ཨེན་ཌོའི་ཊེ་Android མཉེན་ཆས་ཅན་གྱི་ཁ་པར་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱ་མཁན་རྣམས་ལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རྣམ་པས་ Tunein Radio ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་དེ་སོ་སོའི་གློག་ཆས་ནང་བཅུགས་གནང་ན། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ཁག་ཐད་ཀར་གསན་ཐུབ་ཀྱི་འདུགདེ་ཡང་མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་ཞུགས་པའི་རྗེས། RFA 4 ཞེས་པའི་མིང་བྱང་ཐོག་བོད་སྐད་ཀྱི་ཨེ་ཤེའི་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་དང་། Voice of America Tibetan ཞེས་པའི་མིང་བྱང་ཐོག་བོད་སྐད་ཀྱི་ཨ་རིའི་རྒྱང་སྲིད་རླུང་འཕྲིན་གསན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ལ། འཚོལ་སའི་ནང་tibetan བྲིས་ནས་བཙལ་ན་བོད་ནང་གི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་དེ་འདྲ་ཉན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com