Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, May 31, 2011

གསར་འགྱུར་ཁག་གསུམ།

ཡུ་ཕེ་ཨ་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་གྱི་ཐ་མའི་རྒྱལ་ཁ་བྷར་སི་ལོ་ན་ལ་མེན་ཅེ་སེ་ཊར་་ཡུ་ནི་ཊེ་ལག་པ་ནས་༣ དང་ ༡ གིས་ཐོབ་ཡོད་འདུག

ཉེ་ཆར་འཇར་མ་ནིའི་ནང་མི་༡༣ ཐམ་པ་ཀ་ཀ་རི་ཟོས་པའི་རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་བས། འཇར་མན་གཞུང་གིས་ནད་འབུ་དེ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་མ་ཆོད་བར་ཀ་ཀ་རི་ཟ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་འདུག

རྒྱ་གར་ཨ་སྨ་མངའ་ཁུལ་དུ་ཆང་སར་བསྐྱོད་མཁན་གྱི་འགྲུལ་འཁོར་ཞིག་ཟམ་པའི་སྟེང་ནས་ཟགས་པ་ལས་མི་གྲངས་༢༥ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག

1 comment:

  1. དེ་རིང་གནས་ཚུལ་འཐོན་གསལ་ལྟར་ན། མཇར་མེན་ནང་བྱུང་བའི་ཀ་ཀུམ་བྷར་རམ་ཀ་ཀ་རིའི་ནད་ཡམས་དེ་ནི་ནད་འབུ་གསར་པ་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག ད་བར་ནད་ཡམས་དེ་མི་གྲངས་༡༥༠༠ ལ་ཕོག་ཡོད་པ་དང་མི་གྲངས་༡༨ འདས་གྲོངས་སུ་སོང་ཟིན་འདུག

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com