Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Thursday, May 26, 2011

ལྗི་༨ G8 བཀའ་གྲོས།

ཧྥ་རེན་སིར་ཡོད་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཌེའུ་ཝིལ་ལེ་ཞེས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལྗི་༨ ཞེས་པའི་འབྱོར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ཚོགས་སྡེ་དེའི་བཀའ་གྲོས་གནང་ཆེད་འཛོམས་གནང་འདུག
ད་ཐེངས། ༡ ཨ་རབ་ཀྱི་སྒེར་ལངས་༼ལི་བྷི་ཡ་སོགས་༽དང་། ༢ ཉི་ཧོང་གི་རྡུལ་ཕྲན་འཛགས་པའི་ཐད་བཀའ་གྲོས་གནང་གི་ཡོད་འདུག
ལྗི་༨ ནི་ཨ་མི་རི་ཀ ཨུ་རུ་སུ། དབྱིན་ཇི། ཧྥ་རེན་སི། འཇར་མ་ནི། ཨེ་ཊ་ལི། ཉི་ཧོང་། ཁེ་ན་ཌ་བཅས་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com