Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Saturday, June 11, 2011

ངས་མིག་ཤེལ་ངེས་པར་གྱོན་དགོས་སམ།


དྲི་བ། ང་ནི་ད་ལྟ་ལོ་༡༩ ཡིན། འོན་ཀྱང་ངའི་མིག་ཟ་འཕྲུག་རྒྱག་གི་འདུག་སྟབས་ཨེམ་ཆིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུས་མིག་ཤེལ་རྒྱག་དགོས་པ་བརྗོད་བྱུང་། ངའི་མིག་གི་ཨང་གྲངས་SPH -0.5 དང་ CYL 0.75 རེད། ང་ནི་སློབ་ཕྲུག་ཤིག་ཡིན་པར་སོང་སློབ་སྦྱོང་མང་པོ་བྱ་དགོས་པས་གཏན་གཏན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ། ངའི་cyl ཨང་གྲངས་དེ་ཉེན་ཁ་ཅན་ཡིན་ནམ།

ལན། ཁྱེད་ལ་ཆ་ཤས་ཙམ་གྱིས་ཐང་རིང་མི་མཐོང་བ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་གཞིག་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་མིག་ཤེལ་མ་གྱོན་ནའང་འགྲིགས། ཁྱེད་ཀྱིས་མིག་ཤེལ་མ་གྱོན་པར་དེབ་སོགས་ཀློག་དུས་མགོ་ན་བ་སོགས་ཡོད་ན་མིག་ཤེལ་གྱོན་དགོས། cyl ཨང་གྲངས་དེ་ཙམ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་མིན་པས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་མེད། ངས་ཁྱེད་ལ་བརྗོད་རྒྱུ་གཅིག་པུ་དེ་ནི་འོད་སྣང་སྐྱོ་པོའི་འོག་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དེབ་སོགས་ཀློག་དུས་གདོང་པའི་རྩར་ཁྱེར་ནས་ཀློག་རྒྱུ་མེད། དུས་ནས་དུས་སུ་ཆུ་གཙང་མས་མིག་བཀྲུ་དགོས།

ལན་འདེབས་བྱེད་པོ། ཨེམ་ཆི་ཨར་ཇུན། ཀེ མིཥྲ

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com