Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Wednesday, June 15, 2011

དེ་རིང་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱིས་དུས་རབས་འདིའི་ནང་གི་ཆེས་མུན་ནག་གི་མཚན་མོའི་དཔང་པོ་བྱེད་རྒྱུ།


དེ་རིང་སྟེ་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་མཚན་མོར་རྒྱ་གར་ནས་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་དེའི་ནང་གི་ཟླ་བ་གཟའ་འཛིན་རིང་ཤོས་ཏེ། སྐར་མ་༡༠༠ རིང་འཛམ་གླིང་གི་གྲིབ་མ་ཟླ་བར་ཕོག་པའི་ཟླ་འཛིན་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡིན།

དོ་དགོང་མཚན་མོ་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོུད་༡༡་༥༣ ཐོག་ཟླ་བ་འཛིན་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་ཅིང་། དེ་དུས་འཛམ་གླིང་གི་གྲིབ་འོག་ནས་ཟླ་བ་བགྲོད་པའི་ཟངས་འདྲའི་ཟླ་བའི་རྣམ་པ་དེ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ཡོད་པས། རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་གྲོགས་པོ་ཚོས་གཟིགས་རྒྱུ་མ་བརྗེད་པ་དང་། ལྷག་དེ་རིང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་བ་ཡིན་པས་དང་།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com