Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Monday, April 23, 2012

རྒྱ་གར་ནང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས།སྦི་ཨེསེ་ཨེན་ཨེལ། (BSNL)

༈ ཁ་པར་ནང་དངུལ་ཇི་ཡོད་བརྟག་ཆེད། *123# ཡང་ན། *112#

ཝོ་ཌ་ཕོན། Vodafone

༈ དངུལ་ཇི་ཡོད་བརྟག་ཆེད། *141#
༈ དྲ་རྒྱའི་དངུལ་ཇི་ཡོད་བརྟག་ཆེད། རིམ་བཞིན་འདི་ལྟར། *111# དེ་ནས་ 6 འདེམས། དེ་ནས་ 2 འདེམས།
༈ རང་སྒེར་དངུལ་བླུགས་ན། (དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཅིག་གི་དྲ་རྒྱའི་ཆེད་སྒོར་༩༥ བླུགས་ན།) *444*95# (དེ་བཞིན་བོད་ལ་ཁ་པར་གཏོང་ཡག་སོགས་ལ་འགྲེལ།)
༈ ཁ་པར་གཞན་ལ་དངུལ་གཏོང་ཚུལ། *131*(དངུལ་གྲངས)*(གཏོང་ཡུལ་ཁ་པར་ཨང)#
༈ གཏོང་གླ་སྒོར། ༣
༈ མང་ཉུང་། སྒོར་༥ ནས་༣༠ ནང་།


ཨི་ཡར་ཊེལ། (Airtel)

༈ དངུལ་ཇི་ཡོད་བརྟག་ཆེད། *123#
༈ དྲ་རྒྱ་འདྲེན་བྱེད་ཉོ་ས། *567#
༈ དྲ་རྒྱའི་དངུལ་བརྟག་ཆེད། *123*7#
༈ ཁ་པར་གཞན་ལ་དངུལ་གཏོང་ཚུལ། *141#
༈ གཏོང་གླ་སྒོར། ༣
༈ མང་ཉུང་། སྒོར་༥ ནས་༣༠ ནང་།

ཨི་ཡར་སེལ། Aircel
༈ དངུལ་ཇི་ཡོད་བརྟག་ཆེད། *125#
༈ རིན་མེད་སྐར་མ་ཇི་ཡོད་བརྟག་ཆེད། *126*1#
༈ རིན་མེད་འཕྲིན་ཐུང་ཇི་ཡོད་བརྟག་ཆེད། *126*2#
༈ ཁ་པར་གཞན་ལ་དངུལ་གཏོང་ཚུལ། ?

ཊ་ཊ་ཌོ་ཀོ་མོ། tata docomo

༈ དངུལ་ཇི་ཡོད་བརྟག་ཆེད། *111#
༈ དྲ་རྒྱའི་དངུལ་བརྟག་ཆེད། *111*1#
༈ ཁ་པར་གཞན་དངུལ་གཏོང་ཚུལ། BT(བར་སྟོང་)གཏོང་ཡུལ་ཨང་། (བར་སྟོང་)དངུལ་ཁ་གྲངས། ༼དེ་ལྟ་བུ་འཕྲིན་ཐུང་དེ་༥༤༣༢༡ ལ་ཐོངས།༽
༈ གཏོང་གླ་སྒོར། ༡
༈ མང་ཉུང་། ཚད་བཀག་མེད།

ཨཡེ་ཌི་ཡ། Idea

༈ དངུལ་ཇི་ཡོད་བརྟག་ཆེད། *456# ཡང་ན། *212#
༈ དྲ་རྒྱའི་དངུལ་བརྟག་ཆེད། *111*1#
༈ ཁ་པར་གཞན་དངུལ་གཏོང་ཚུལ། GIVE(བར་སྟོང་)གཏོང་ཡུལ་ཨང་། (བར་སྟོང་)དངུལ་ཁ་གྲངས། ༼དེ་ལྟ་བུ་འཕྲིན་ཐུང་དེ་55567 ལ་ཐོངས།༽
༈ གཏོང་གླ་སྒོར། ༢
༈ མང་ཉུང་། ཚད་བཀག་མེད།

རེ་ལེན་སི། Reliance

༈ དངུལ་ཇི་ཡོད་བརྟག་ཆེད། *367#
༈ དྲ་རྒྱའི་དངུལ་བརྟག་ཆེད། *367*3#
༈ ཁ་པར་གཞན་དངུལ་གཏོང་ཚུལ། ?

ཡུ་ནི་ནོར། Uninor

༈ དངུལ་ཇི་ཡོད་བརྟག་ཆེད། *222#
༈ དྲ་རྒྱའི་དངུལ་བརྟག་ཆེད། *222*2#

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com