Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Monday, April 7, 2014

རྟ་པ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན།

མེ་ཁལ་ཨརླ་ཀྲེག་གིས་བརྩམས།
ར་ས་ཕོ་ཉས་བསྒྱུར།

ཁྱོད་ཀྱིས་རྟ་གཟུང་བར་འགྲོ་དུས།
མིག་ཐག་རིང་དུ་བལྟས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད།
མིག་གིས་ཐད་ཀར་བལྟས་ན་རྟ་སྒྲོག་འགྲོ་ཡི་རེད།
ཡིན་ནའང་། ཁྱོད་ཀྱི་གཡོ་ཟོལ་གྱིས་མིག་ཐག་རིང་དུ་བལྟ་ཁུལ་བྱས་ན།
རྟ་ཡིས་ལམ་སེང་ཤེས་ཀྱི་རེད། དེས་ན།
ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱིས་མིག་ཐག་རིང་དུ་བལྟ་དགོས།
རྟ་པ་ཁ་ཤས་འདི་ནས་མཐར་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com