Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Monday, April 21, 2014

ངའི་ཕག་པས་ནོར་འདུག

སྤོ་སྤོ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་གི་ཕག་པ་ཞིག་གློ་བུར་དུ་རླངས་འཁོར་གྱིས་བརྫིས་པ་རེད། སྐབས་དེར་སྤོ་སྤོ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་གིས་ཧང་སངས་སངས་ངང་ནས། འོ་ཛི་ངའི་ཕག་པ་རླངས་འཁོར་གྱིས་བརྫིས་སོང༌། ཞེས་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པས། རླངས་འཁོར་གཏོང་མཁན་གྱི་ཁ་ལོ་པ་དེ་ལམ་སང་མར་བབས་ཡོང་སྟེ་སྐད་ཤུགས་ཆུང་ངུས། པ་ལགས། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཕག་པས་ནོར་འདུག ཡིན་ནའང་ངས་ཁྱེད་རང་ལ་སྒོར་བཅུ་སྤྲད་ཆོག་ཅེས་ཟེར་ནས་སྒོར་བཅུ་སྤྲད་པ་རེད། སྐབས་དེར་གྲོང་མི་གཅིག་གིས་དེ་དག་མཐོང་རྗེས་སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར། སྤོ་སྤོ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞེས་གནང་དང༌། ཁྱེད་ཀྱི་ཕག་པ་རླངས་འཁོར་གྱིས་བརྫིས་ནས་བསད་པར་སྒོར་བཅུ་ལས་མ་སྤྲད་པ་དཔེ་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་བརྗོད་པར། སྤོ་སྤོ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་གིས་དགའ་སྤྲོའི་རྣམ་པ་དང་བཅས། དེ་རིང་བདག་ལ་ཁེ་བཟང་རག་བྱུང༌། དངོས་གནས་བྱས་ན་ངའི་ཕག་པས་ནོར་འདུག ཅེས་བཤད་པས་གཡས་གཡོན་གྱི་གྲོང་མི་ཚང་མ་གད་མོ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར་རོ། །

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com