Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, December 28, 2010

དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།

རབ་ཡངས་གླིང་འདིའི་ང་རོ་ཐ་དག་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་འགྲན་པས་ཀྱང་།།
རབ་སྙན་ཁྱེད་གསུང་ཆ་ཙམ་མི་བཟོད་སྙན་འཇེབས་རྡུལ་སྙེད་དཔལ་ལྡན་པ།།
རབ་རྒྱས་མྱོས་བུམ་ཟུང་གི་མདུན་ནས་རྒྱུད་མངས་སྦྲེང་པའི་ཚུལ་འཛིན་མ།།
རབ་དཀར་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་སྐུ་ཡི་འོད་རླབས་དེ་ཡིས་བདག་ཡིད་འཕྲོག།

1 comment:

  1. ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ངས་ཀྱང་གཅིག་བཤུས་ཡོད།

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com