Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Monday, October 17, 2011

རྗེའི་ལམ་རིམ་འབྲིང་པོ་བཞུགས་སོ།།

4 comments:

 1. ལམརིམ་་འབྲིང་བོའི་ཁ་ཡིག་མ་གཏོགས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ཀི ནང་དོན་ཡོད་མེད་ཅི་ཤེས། ཕབ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཅི་ཤེས། རོགས་པ་བཅོལ་གྱིན་པས་རོགས་པ་བྱོས་དང་།
  བསོད་བཀྲ་ནས།

  ReplyDelete
 2. དཀྱིལ་གྱི་ Expand ཞེས་པ་དེར་གནོན་དང་ལམ་རིང་འབྲིང་པོ་ཆ་ཚང་དེབ་བཞིན་དུ་ཀློག་ཐུབ།

  ReplyDelete
 3. ལན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡང་། Expand དེ་མ་མཐོང་ཡ། ད་དུང་རོགས་པ་གཅིག་བྱོས་དང་། ངས་ཁྱོད་ལ་སྒུག་ཡོད། བཀའ་དྲིན་ཆེ། བསོད་བཀྲ།

  ReplyDelete
 4. ལམརིམ་་འབྲིང་བོའི་ཁ་ཡིག་མ་གཏོགས་མི་འདུག སྟབས་བདེ་པ་ངང་ནས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་རོགས། གཤམ་དུ་དབྱིན་ཡིག་Expand་གང་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག

  ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com