Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Sunday, March 23, 2014

ཨན་ཌོའི་ཌེ་ ༤་༢ ཡན་ཆད་ལ་བོད་ཡིག་བླུགས་སྟངས།

ཨན་ཌོའི་ཌེ་༤་༢ ཡན་ཆད་ནང་བོད་ཡིག་འཇུག་སྟངས།

ར་ས་ཕོ་ཉ།

གྲོགས་པོ་རྣམ་པ་ཚང་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་དེང་སང་སེམ་སུང་སོགས་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ཌེ་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་གང་ལེགས་འཆར་གྱི་ཡོད་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། བོད་ཡིག་དེ་ལྟར་འཆར་བར་མཐུན་རྐྱེན་གཉིས་ཚང་དགོས་པ་ནི།

༡ ཨན་ཌོའི་ཌེ་ ༤་༢ ཡན་ཆད་ཡིན་པ།

༢ སེམ་སུང་བཟོ་ལས་ནས་འཐོན་པའམ། དེ་ལྟར་མིན་ཀྱང་ཁ་པར་རྒྱ་སྒོ་གཏོར་ཚར་བ་Root ཡིན་པ།

མཐུན་རྐྱེན་དེ་ལྟར་ཚང་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་རིམ་པ་ལྟར་ལག་ལེན་བལྟར་རྒྱུ།

༡༽ གྷོ་གྷོལ་ཁྲོམ་ར་ google play ནས་ ཨྱེ་ཡིག་གཟུགས་ifont ཁ་པར་མཉེན་ཆས་apps དེ་ཉོས་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མཉེན་ཆས་དེ་ཉོ་ཡག་གི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་ན་གཤམ་གསལ་འབྲེལ་ཐག་linkནས་༡མོ་འབེལ་1mobile ཟེར་བའི་མཉེན་ཆས་དེ་ཕབ་ལེན་གནང་ན། དེ་ནང་ཨྱེ་ཡིག་གཟུགས་ifont རིན་མེད་ཕབ་ཐུབ།

འབྲེལ་ཐག་link
http://www.1mobile.com/redirect/com.kapp.ifont

༢༽ ifont ཨྱེ་ཡིག་གཟུགས་ནང་ནས་བོད་ཡིག་འདེམས་ནས་། སྒྲིགས་set དགོས།

༣༽ མཛུབ་གནོན་འཇུག་སྟངས་ནི་སྔོན་མ་ལྟར་multiling སོགས་བེད་སྤྱོད་གནང་དགོས།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com