Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Friday, January 7, 2011

མིག་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་ཨཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་ས་ཎི་སྰུ་ཏྲ། བོད་སྐད་དུ་འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

འདི་སྐད་བདག་གི་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་བཞུགས་ཏེ། དེ་ནས་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ནག་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ། ཕྱིན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་འདིར་མིག་ནད་བྱུང་ན་དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པར་གྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ནག་པོ་མིག་ནད་ཀྱི་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདི་དག་ཡོད་དེ། ཏ་དྱ་ཐ། རུ་དྷི་རེ་ཕུ་ར་དྷི་ར། ཨཀྵི་ཕུ། རུ་དྷ་རི་པིྃ་ག་ལེ་ཕུ། བྷ་ཏེ་ཕུཿཧ་ན་ཏེ་ཕུཿམཱཾ་ས་དུ་དྷུ་བྷི་ཕུ། པད་མ་ཨཀྵི་ཕུ། པད་མ་དཎྜ་ཧི་ར་ཎི་ཡེ་ཕུ་སཱཧཱ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ནག་པོ་ཡི་རངས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། ། ཆོ་ག་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སྲད་བུ་དཀར་པོ་ལ་ལན་བདུན་བཟླས་པ་བྱས་ཏེ། མདུད་པ་མདུན་བོར་རོ། །ཆུ་ལ་ལན་བདུན་བཟླས་པ་བྱས་ལག་པས་བྱབས་ན། མིག་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །འཕགས་པ་མིག་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com