Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Thursday, January 13, 2011

VIRUS? ཝི་རསེ་བྱ་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།


《༡》
ཝི་རསེ་འམ་གཉེན་སྲིན་ནི་ཆེས་ཆུང་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་མོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་དེ་ནི་གློག་རྡུལ་གྱི་ཆེ་ཤེལ་ལ་མ་བསྟེན་པར་མཐོང་མི་ནུས་པའི་ཆོས་ཤིག་ཡིན། འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆུ་དང་རླུང་གིས་མཚོན་པའི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་གི་སྟེང་དུ་ཝི་རསེ་རྙེད་རྒྱུ་ཡོད།
《༢》
ཝི་རསེ་ནི་བྷེཀ་ཊི་རི་ཡ་bacteria སྟེ་ཕྲ་སྲིན་དག་དང་མི་འདྲ་བར་རང་ངོས་ནས་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་པ་མེད་ཅིང་། ཁོང་ཚོས་གཉེན་ཁ་རྒྱས་པའམ་ནད་རིགས་འགོ་ཟིན་པའི་cell སྲེལ་ཏེ་སྦུབས་ཕྲན་ཚོའི་DNAཌི་ཨེན་ཨེ་སྟེང་ཕྱིན་ནས་དེ་དག་ཝི་རསེ་མང་པོ་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་ཆེད་དུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།
《༣》
ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་པོས་ནད་རིགས་འགོག་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་immune system སྤྱད་ནས་ཝི་རསེ་ཡིས་ནད་འགོ་བའི་སྤྱོད་པ་དེར་འཐབ་མོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
《༤》
ཝི་རསེ་ཡིས་སྤྱིར་བཏང་གི་འཆམ་པ་དང་། influenza ཨིན་ཕུལེན་ཛ་ཞེས་པའི་ཚ་བའི་རིམས་ནད་དང་། HIV/AID ཨེ་ཛེ་འམ་རེག་དུག་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ན་ཚ་དང་ནད་རིམས་དེ་དག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com