Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Thursday, June 9, 2011

གླང་ཆེན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་མི་བསད་པ།


དེ་རིང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མེའི་སོར་གྲོང་འཁྱེར་ནང་ཤིང་ནགས་ནས་གླང་ཆེན་གཉིས་ཤོར་བ་ལས། གླང་ཆེན་གཅིག་གིས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁྲོམ་རར་ཕྱིན་ནས་རང་གི་ལམ་ཁ་བརླག་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཁོང་ཁྲོས་མི་གཅིག་བསད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་གཞན་དང་བདེ་འཇག་ལ་གནོད་འཚེ་བཏང་འདུག གློག་བརྙན་གཟིགས་ན།

1 comment:

  1. ཁྱོད་རང་གློག་བརྙན་དེ་གསལ་པོ་མེད་པ་རྒྱུན་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com