Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, April 17, 2012

སེ་ཀྱེབ་skypeམཉེན་ཆས་ནང་བོད་ཡིག་ཆེ་ཆུང་བཟོ་སྟངས།

བསྟན་ཡོང་གི་ཟིན་བྲིས་ལས་དྲངས།
༡༽ ཐོག་མར་ Skype ཁ་ཕྱེ་ནས་ Tool ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ option ཞེས་པ་དེ་འདེམས་དགོས།
༢༽ དེ་ནས་སྒམ་གཞན་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ཡི་ཡོད། དེ་ནང་ནས་ IM & SMS འདེམས་དགོས།
༣༽ དེ་ནས་ IM appearance ཞེས་པ་དེ་འདེམས་དགོས།

༤༽ དེ་འདེམས་པའི་རྗེས་སུ་སྒམ་དེའི་ནང་ནས་ change font ཞེས་པ་དེ་འདེམས་དགོས།
༥༽ Change font འདེམས་རྗེས་སྒམ་གཞན་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ཀྱི་ཡོད་པའི་དེའི་ནང་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་མོས་བཞིན་ཡིག་གཟུགས་འདེམས་ཆོག་པ་དང་མཉམ་དུ་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ ok སྣན་ནས་ save བྱེད་དགོས།
༦༽ གོང་གི་ setting སྒྲུབ་བྱེད་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་གི་བཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡིན།
དེ་རིང་གུས་པས་ཁྱེད་རྣམས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་ skype རྒྱུད་ ནས་གླིང་མོལ་བྱེད་སྟང་དང་གླེང་མོལ་བྱེད་དུས་སུ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཆུང་ དྲགས་པའི་གནད་དོན་དེ་སེལ་ཆེད་ཟིན་བྲིས་དེ་བྲིས་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རྣམས་པ་ལ་གོང་གི་ཤེས་བྱ་དེའི་རིགས་ལ་དགོས་ཁོ་ཡོད་ཚེ་གུས་པའི་གང་ཡོད་ཀྱི་རོག་རམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com