Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Monday, April 23, 2012

ཡལ་མི་ཐུབ་པའི་བརྩེ་དུངས།

སྦྲ་དཔལ་ལྡན།

མི་རྟག་སྒྱུ་མའི་ལས་ཀྱིས་བརྐོས་པའི་འཇིག་རྟེན་མི་ཡི་གྲུ་ཁ་འདིར།།
ཁྱོད་ཀྱི་བརྩེ་སེམས་མེ་ཏོག་དམར་བོ་བདག་གི་སྙིང་ཁར་ལྷུང་བ་ནས།།
ཡིད་ཆེས་དྭངས་མོས་གཏམ་གྱིས་བཏེགས་པའི་བདག་གི་སེམས་པ་དམར་བོ་འདི།།
དབང་མེད་བརྩེ་བའི་གཤོག་ཟུང་ཐོགས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ལྷོད་ཀྱིས་འཕུར།།

ཨེ་མ་མཚན་མོའི་རྨི་ལམ་རེ་རེར་ཁྱོད་ཉིད་དྲན་པའི་སེམས་པ་འདིས།།
འགོག་མེད་ཡིད་ཀྱི་འཆར་སྣང་ཀློང་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་འཛུམ་ཞལ་རི་མོར་བྲིས།།
འགྱུར་མེད་བརྩེ་བའི་སྙིང་གཏམ་དྲོན་མོའི་རྨི་ལམ་ཁྲོད་ཀྱི་སེམས་པ་དེས།།
དགའ་བའི་སྙིང་གི་མཛའ་མོ་དྲན་བཞིན་གླུ་འདི་དྲན་པའི་རྟེན་དུ་སྤྲིངས།།

བརྩེ་དུངས་མངར་མོའི་ཁ་བརྡའི་ཁྲོད་ནས་ཁྱོད་ཉིད་དྲན་པ་ཐེངས་ཤིག་མིན།།
ཐུན་གསུམ་མཚན་མོའི་རྨི་ལམ་ཞིང་ནས་ཁྱོད་ཉིད་རྨིས་པ་ཐེངས་ཤིག་མིན།།
དྲན་གདུང་སེམས་ཀྱི་མནར་གཅོད་ཁྲོད་ནས་ཁྱོད་ལ་བོས་པ་ཐེངས་ཤིག་མིན།།
འདི་གསུམ་ཡལ་མེད་དམར་ཆུང་སེམས་འདི་ཁྱོད་ལ་དུངས་བའི་དན་རྟགས་ཡིན།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com