Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, April 8, 2014

ཁྱི་དང་ཞི་མི།

ར་ས་ཕོ་ཉས་བརྩམས།

ངའི་ནང་གི་ཞི་མིས་ཉིན་ཞིག་བསྡད་མ་ཚུགས་པར་ཁྱིའི་མདུན་དུ་ཕྱིན་ནས། ཧ་ཧ། སྐྱག་རྐུབ་རང་རེད། སྦྱིན་བདག་ལ་སྤྲེལ་ལད་འཁྲབ་འཁྲབ། བསྡད་ས་ནི་སྒོ་འགྲམ་རེད། ཁ་ལག་ནི་རུས་པ་རེད་འདུག ཧུད་ཧུད། ཞེས་རྫིག་པོ་བཤད་པས། ཁྱི་དེ་ཁོང་ཁྲོ་ཟ་ཐག་ཆོད་དེ་ཞི་མི་དེར་མིག་ལོག་གཅིག་བལྟས་པ་ལས་ལན་ཅི་ཡང་མ་རྒྱབ་པར་སེམས་ནང་བཞག་པ་རེད། ཉིན་ཞིག་ཁྱི་དེ་གཅིན་པ་གཏོང་སར་ཕྱིན་པའི་སྐབས། བྱིའུ་ནད་པ་ཞིག་མཐོང་བས་ག་ལེར་ཁའི་ནང་བཞག་ནས་ནང་དུ་ཁྱེར་འོང་བས། ཨ་མ་ལགས་ཀྱིསམགཟིགསམཔ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཐག་ཆོད་དེ་ཁྱི་དེ་བཟང་ང་ལ་གསུངས་ནས་ཐུགས་མཉེས་པོ་དང་བྱམས་པོ་གནང་བ་དང་། བྱིའུ་དེ་ཡང་ནང་དུ་གཅེས་ཉར་གནང་བ་རེད། སྐབས་དེར་ཞི་མི་ཕྲག་དོག་ཞེ་དྲག་ཟས་ཀྱང་ཅི་བྱ་མེད་པར་བསྡད་། བྱིའུ་དེ་ཡང་ཉིན་ཤས་རྗེས་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ཞིག་ཤི་ནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཉིན་ཞིག་ཞི་མི་དེ་གཅིན་པ་གཏོང་སར་འགྲོ་དུས་ཡང་བྱིའུ་ནད་པ་ཞིག་ཾམཐོང་བས། ཞི་མིས་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཁྱི་ལ་བྱམས་པོ་གནང་སྟངས་དེ་དྲན་ནས་ལམ་སང་ཁ་ནང་ག་ལེར་འཁྱེར་ནས་ནང་དུ་ཕྱིན་པས། ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་གཟིགས་མ་ཐག འོ་ཛི། ཞི་མི་མདོག་ཉེས་དེ་བྱིའུ་ཞིག་བསད་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ནས་འཕྱག་མ་ཞུས་པས་མ་ཚད། ཁ་སྔོན་གྱི་བྱིའུ་དེ་ཡང་ཞི་མིས་བསད་པ་དོགས་ནས་ཞི་མི་ནང་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་པ་རེད། དེ་དུས་གཞི་ནས་ཞི་མིས་རང་ལ་ཁྱི་དེས་འཁོན་ལན་བསློགས་པ་ཤེས་སོ།།

1 comment:

  1. ཧ་ཧ། ཞི་མི་དེ་སུ་རེད།

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com