Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Friday, July 3, 2009

གངས་རིའི་བུ་རྒྱུད

གངས་རིའི་བུ་རྒྱུད

གངས་དཀར་པོ་མཛེས་སྡུག་ངོ་མཚར་སྟོང་ལྡན་གྱི།།

བོད་གངས་ལྗོངས་སུམ་རྩེན་ཞིང་གི་དཔལ་ཡོན་བཀྲ།།

མི་མགོ་ནག་ཆོལ་གསུམ་སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་རྣམས།།

ངའི་སྒང་པ་རིགས་ལ་ཞེན་དཀར་དཔའ་བོ་ཡིན།།

ལྷོ་འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ཡང་མཐོ་ཁ་བ་ཅན།།

རི་མཆོད་རྟེན་འདྲ་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར།།

ཕ་སྤྲེ་འུ་རྒྱུད་ལས་མཆེད་པའི་གངས་རིའི་བུ།།

ཆོས་མ་ཎི་བྱིན་རླབས་སེམས་ན་རང་ཞུགས་ཡིན།།

གོས་ཁ་བའི་འདབ་མ་ལུས་ལ་བཀླུབས་ན་ཡང་།།

དགུན་འཆར་རླུང་གསེབ་ནས་མགོ་འཕང་མཁའ་རུ་གཏད།།

མཚོན་གོ་ལག་རྣོན་པོས་བྲང་དུ་བཙུགས་བཞིན་དུའང་།།

ལྷ་ཕྱག་ན་པད་མར་སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུ།།

ཆབ་གངས་ཆུ་བཞེས་པའི་གདུང་དམར་བྲག་སྲིན་བུས།།

རིགས་དབྱེ་མེད་དགྲ་གཉེན་ཀུན་ལ་མ་ལྟར་གཅེས།།

ཆོས་དབྱངས་རྟ་གྱེར་བའི་གངས་ཅན་འགྲོ་བ་འདི།།

མ་རིགས་དྲུག་བསྐྱོང་མཁན་བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com