Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Saturday, October 8, 2011

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨཕ་རི་ཀའི་གློག་བརྙན་འབྲེལ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ།

སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་ཨཕ་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་དུས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་ཕུལ་ཐུབ་མ་སོང་གསུངས་འདུག
པྲེ་ཊོ་རྱི་འཛིན་སྐྱོང་བས་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་གནོན་ཤུགས་ཀྱིས་བྱས་པ་མིན་པར་བརྗོད་འདུག གློག་བརྙན་བརྒྱུད་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེང་རྟགས་བཞེད་མཁན་༸གོང་མཆོག་དང་ཨཕ་རི་ཀའི་ཐུ་ཐུ་བགྲོ་གླེང་གནང་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་་་ངས་དྲང་པོ་བཤད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་མི་བདེ་བ་བཟོ་ཡི་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་དང་། ཡང་། དེའི་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་འགས་ང་བདུད་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། སྤྱིར་བཏང་་་བདུད་ཟེར་ནའང་་འཇིགས་སྣང་ཙམ་རེད། གསུངས། ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཟོ་རྫུ་དེ་དག་དམར་པོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སུས་དྲང་བདེན་སྨྲ་བ་དེས་རྒྱ་ནག་ལ་མི་བདེ་བ་བཟོ་ཡོང་གི་ཡོད་་་གསུངས་འདུག།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com