Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Thursday, October 15, 2009

སྐྱ་རེངས་ཟིན་བྲིས་ནང་རང་ངོས་ནས་རྩོམ་ཡིག་འགོད་ཚུལ།༡ དྲ་ཚིག་ནང་རང་ངོས་ནས་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བར་དང་ཐོག་དྲ་སྒྲིག་པར་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་ཐོ་འགོད་ཚར་པའི་རྗེས། དྲ་ཚིག་གི་གཡས་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ sign inཞེས་པ་དེར་གནོན་དགོས།

༢ ཐོ་མིང་དང་གསང་ཚིག་བླུགས་ནས་ sign inཞེས་པ་དེར་གནོན་དགོས།

༣ དེ་ནས་རྩོམ་ཡིག་གསར་པ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་ན་new post ཞེས་པ་དང་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་edit postཞེས་པ་དེར་གནོན་དགོས།
༤ དེ་བས་རྩོམ་ཡིག་གསར་པ་བཀོད་དུས་གོང་གི་ཨང་ཀི་དང་པོའི་ནང་རྩོམ་གྱི་ཁ་བྱང་དང་། གཉིས་པའི་ནང་རྩོམ་ཡིག དངོས་གཞི།  གསུམ་པའི་ནང་སྡེ་ཚན་གང་ཡིན་༼དཔེར་ན་སྙན་རྩོམ།་ལྟ་བུ།༽ མཐར་ཨང་ཀི་བཞི་པའི་ནང་གི་published postཞེས་པ་དེ་གནོན་ནས་རྩོམ་ཡིག་དཔར་དགོས། དེ་ནས་དྲ་ཚིག་གི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་གཟིགས་ངེས་ཡིན།


No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com