Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, October 20, 2009

ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་གློག་ཀླད་དུ་འཇུག་ཐབས།

སྔོན་གླེང་།

ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་གྱུར་གྱི་ཨང་རྟགས་ཅན་གྱི་གློག་ཀླད་ཡིག་གཟུགས་ཤིག ཡིག་གཟུགས་དེའི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་གློག་འཕྲིན་སོགས་བདེ་བླག་དུ་གཏོང་ཐུབ་ངེས་ཡིན་ལ། དྲ་ཚིག་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་སྐབས་ཡིག་གཟུགས་འདི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཡིག་གཟུགས་དེ་གློག་ཀླད་རྒྱུད་དྲ་ཚིག་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་དྲ་འདྲེན་གཉེན་ཆས་ཨང་༦་ལས་གསར་བ་དགོས་ཡོད། དཔེར་ན་IE7(internet explorer 7)དངIE8སོགས། གལ་ཏེ་ཉིད་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱས་ན། ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཛུབ་བསྣུན་དང་མཐུན་པར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་། གལ་ཏེ་TCRCབོད་གཞུང་ཡིག་གཟུགས་དང་སྨོན་ལམ་དང་པོའི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མཛུབ་བསྣུན་ལ་ཧ་ཅང་གོམས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། སྨོན་ལམ་གསུམ་པའི་ནང་གི་TCRCདང་མཐུན་པའི་མཛུབ་བསྣུན་བེད་སྤྱད་བྱ་ཆོག སྤྱིར་བཏང་ཁྱེད་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུམ་པ་ཞེས་པའི་ཡིག་གཟུགས་བེད་སྤྱད་གནང་ཐུབ་ན་དེས་ཀྱང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་གོ་ཆོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན།

གློག་གླད་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོད་ཡིག་འཇུག་ཚུལ་དངོས་གཞི།
དང་ཐོག་ཉིད་ནས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་སྒམ་ཆུང་ཕབ་ལེན་གནང་དགོས། ཕབ་ལེན་གྲུབ་པའི་རྗེས་སྒམ་ཆུང་དེའི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་གཤམ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་ལྟར་ལག་ལེན་གནང་རྒྱུ། ཕབ་བྱས་པའི་སྒམ་ཆུང་དེའི་ནང་དུ་མཛུབ་བསྣུན་གྱི་ས་ཁྲ་ཡང་ཡོད་པ་ཐུགས་འཇགས་འཚལ།


ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན་གནང་སའི་དྲ་ཚིག་གི་ཁ་བྱང་། http://www.bodyig.com/yigrik/Tibetan.exe

(ཀ) ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོད་ཡིག་གློག་ཀླད་ནང་འཇུག་ཚུལ།
1) Tibetan ཞེས་པ་དེ་སྒོ་ཕྱེ།
2) "Setup"ཞེས་པ་དེར་ཐེངས་མ་གཉིས་བསྟུད་མར་བསྣུན།
3) འཐེབ་གཞོང་སྟེང་གི་"Enter"ཞེས་པ་དེར་བསྣུན།
4) (Windows File Protection)this "Cancel'
ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོད་ཡིག་གློག་ཀླད་ནང་བཅུགས་ཟིན་པ་ཡིན།.

(ཁ) འཐེབ་གཞོང་སྒྲིག་ཚུལ།
1) Control Panel ཞེས་པ་དེར་ཕྱིན་ནས།
2) "Languages"ཞེས་པ་དེར་བསྣུན།
3) དེ་ནས་"Add other languages"ཞེས་པར་བསྣུན།
4) དེ་ནས་"Details"ཞེས་པར་བསྣུན།
5) དེ་ནས་"Add"ཞེས་པར་བསྣུན།
6) ལྒི་ཁུང་དེའི་གོང་མའི་ནང་"chinese(PRC)"འོག་མའི་ནང་"Tibetan(PRC)"ཞེས་པ་འདེམས།
7) "Apply"ཞེས་པར་བསྣུན།
8) "Ok"ཞེས་པར་བསྣུན།
དབྱིན་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་འཐེབ་གཞོང་བརྗེ་པ་རྒྱག་དུས་༼Ctrl༽ཞེས་པ་དང་༼Shift༽ཞེས་པའི་མཛུབ་བསྣོན་མཉམ་དུ་བསྣུན་དགོས།

ཟིན་བྲིས་པའི་མཆན། གོང་གསལ་ལྟར་ལག་ལེན་གྱི་ཚོད་བལྟ་བྱ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com