Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Thursday, January 13, 2011

ལས་ཀ་འཚོལ་བ།


ཉིན་ཞིག་བུ་ཉིན་བསྐྱལ་གཅན་གཟན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ལས་ཀ་འཚོལ་བར་ཕྱིན་པ་རེད། སྐབས་དེར་ལས་མི་བསྡུ་མཁན་དེས་བུ་ཉིན་བསྐྱལ་ལ་བྱ་རིགས་ཤིག་གི་འདྲ་པར་བསྟན་ནས། ཁྱེད་ཀྱིས་བྱ་དེའི་མིང་ག་རེ་ཡིན་མིན་ཤེས་སམ་ཞེས་དྲི་བ་བཏང་། བུ་ཉིན་བསྐྱལ་གྱིས་པར་དེར་ཡག་པོར་བལྟས་རྗེས་་ཧ་གོ་མ་སོང་ལབ། ལས་མི་བསྡུ་མཁན་དེས་་་ཁྱེད་རང་རྒྱུགས་ཚད་ལོན་མ་སོང་བས་ལས་ཀ་གལ་གནད་ཅན་རག་ཡག་ཡོད་མ་རེད། འོན་ཀྱང་ལས་ཀ་གཞན་ཞིག་སྤྲད་ཆོག ཤོད་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ག་རེ་རེད། ཅེས་དྲིས་པར་བུ་ཉིན་བསྐྱལ་གྱིས་ཨམ་སྦ་ནང་ནས་ཁོ་རང་གི་པར་ཞིག་སྟོན་ནས་་་་དཱ་ཁྱེད་ཀྱིས་པར་ལ་བལྟས་ནས་ངའི་མིང་ག་རེ་ཡིན་ཤེས་པ་བྱོས་དང་་ལབ་པས། ལས་མི་བསྡུ་མཁན་དེ་རེ་ཞིག་ཁ་སྐྱེངས་པོ་བྱུང་བ་རེད།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com