Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Wednesday, January 12, 2011

ཐོག་རྩེག་བཞི་པ། སྐྱ་རེངས། མཚན་གང་ཡི་གེ་བྲིས་ནས་བསྐྱལ།

ཨེ་ལེན་གྷིན་སེ་བྷྲག་གིས་བརྩམས། ར་ས་ཕོ་ཉས་བསྒྱུར།

སུམ་མདོའི་སྟེང་གི་ངའི་ལྒེའུ་ཁུང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཕུག་རོན་ཚོས་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ཁང་གི་ཟངས་ཀྱི་ཐོག་ཁེབས་ལྒང་གཤོག་པ་འདབ་འདབ་བྱེད། བྱ་ཞིག་གིས་ཀུ་རུ་ཁའི་སྟེང་འབབ་ནས་རྒྱལ་སའི་སྔོ་སྐྱའི་ཆུ་འཛིན་ལ་བརྟག་ཞིབ་བྱེད།

ལ་རི་་རི་ཝརསེ་larry rivers ཡིས་སྔ་དྲོ་ཚོུད་༡༠ པར་སླེབས་ནས་ངའི་འདྲ་བརྙན་འཁྱེར་འགྲོ


ངས་ཁྱེད་ཀྱི་འདྲ་བརྙན་འཁྱེར་འགྲོ ཕོག་རོན་ལགས། ངས་ཁྱོད་འདིར་བྲི་ཡི་ཡོད། སྐྱ་རེངས་ལགས། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་དུ་ཁུང་བརྟན་པོ་བཟོ་ཡི་ཡོད། གཞུང་ལམ་གྱི་འགྲུལ་འཁོར་ལགས།

ཨོ་ཧོ་སོམས་དང་། ད་ཁྱེད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་དེ་མཚུངས་གཅིག་གི་སྟེང་སེམས་དགོས།

1 comment:

  1. 1 ཨེ་ལེན་གྷིན་སེ་བྷྲག་ allen ginsberg ནི་༡༩༢༦་ནས་༡༩༩༧་བར་འཚོ་བའི་སྙན་ངག་པ་དང་དཔར་པ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ནང་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་གྱུར།

    2 ལ་རི་་རི་ཝརསེ་larry rivers ནི་༡༩༢༣་ནས་༢༠༠༢ བར་འཚོ་བའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་རི་མོ་ལ་སོགས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་མཁས་པ་ཞིག

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com