Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Sunday, April 8, 2012

ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་དུ་བོད་ཡིག་དྲ་བ་འཆར་ཐབས།

ཚེ་དགའི་ཟིན་བྲིས་ལས་བཤུས།
དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ཚང་མའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི་བདེན་པ་རེད། གཤམ་གྱི་དོན་དག་དེ་ཚོས་བོད་ཡིག་ཤར་ནུས་ཀྱང་བོད་ཡིག་འབྲི་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་གལ་ཏེ་གསར་འགྱུར་སོགས་བོད་ཡིག་གི་ནང་དུ་རང་གི་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ནང་ཀློག་འདོད་ན།
 སོ་སོའི་ཁ་པར་ནང་དུ་opera miniཞེས་པའི་མཉེན་ཆེས་འདིའི་ནང་དུ་སོང་ལ། མེད་ན་གསར་དུ་ཕབ་ལེན་གནང་དགོས།

༡) དྲ་རྒྱའི་ཁ་སྦྱང་འབྲི་སར་www.སོགས་མེད་པར་ཐད་ཀར་opera:config ཞེས་འབྲི་ནས་ok བྱ་དགོས།

༢) གཤམ་གཤམ་དུ་use bit map fonts for complex scriptཞེས་པར་YES འདེམ་དགོས། OK.save. ད་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་opera mini བྱ་བའི་དྲ་འདྲེན་མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་བོད་ཡིག་མཐོང་ཐུབ། བོད་རྒྱལ་ལོ།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com