Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Friday, March 5, 2010

སྦུར་པས་མགོར་བརྡུང་པ། དངོས་བྱུང་མཚར་གཏམ།བོད་ཀྱི་ལུང་པ་ཞིག་ལ་མི་ཚང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་བུ་ཞིག་ཡོད། ཐེངས་ཤིག་ལུང་པ་དེ་གཞན་དང་དཁྲུག་པ་ཤོར་བས་མཚན་མོ་ཞིག་བུ་དེ་གྲོང་མི་མང་པོ་དང་ལྷན་དུ་མེ་མདའ་ཁུར་ནས་འཛིང་སར་སོང་བ་རེད། དཁྲུག་འཛིང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སྦུར་པ་((འབུ་སྒལ་པ་འཁྲེགས་པོ་ཞིག))ཞིག་འཕུར་ཡོང་ནས་བུ་དེའི་མགོ་བོར་ཤུགས་ཆེན་པོས་བརྡུང་པས། ཁོའི་བསམ་པར་དཱ་མེ་མདའ་ཕོག་སོང་དྲན་ནས་མགོ་བོ་རས་ཞིག་གིས་ཡག་པོ་བསྡམས་ནས་མི་ཚོར་མགོ་ལ་མེ་མདའ་ཕོག་སོང་ལབ་ནས་ལོག་ཡོང་བས་གྲོང་མི་ཚང་མ་ཧང་སངས་ནས་བལྟ་བར་སླེབས། མི་ཚང་མ་འཛོམས་སར་དེར་གཅིག་གིས་ཁོའི་མགོའི་རས་དེ་ག་ལེར་བཀྲོལ་བས་དེའི་ནང་སྦུར་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་གཏོགས་མགོ་བོར་རྨ་ཤུལ་གང་ཡང་མེད་པས་མི་ཚོ་གད་མོ་ཤོར་བ་དང༌། ཁོ་རང་ངོ་ཚ་པོ་བྱུང་བ་རེད།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com