Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, April 26, 2011

རྗེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར་ཆེན་ལ་སྨོན་པའི་ཚིག


བསྟན་འཛིན་དཔལ་མཆོག
༄། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

རྨོངས་པས་བྲན་དུ་རིང་གནར་བས།།
མཁྱེན་གཏེར་ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་འཆའ་ན།།་
བདག་གི་གདུང་བ་སྐད་ཅིག་ལ།།
བཅོམ་ནས་ཤེས་རབ་སྣང་བ་སྩོལ།།

བླ་མ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡི།།
སྐྱབས་ཀྱི་དོ་རར་བདག་ཆུད་ནས།།
སྐྱེ་ཀུན་མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཉིད།།
དགེ་བའི་བཤེས་སུ་བྱོན་པར་ཤོག།
དེ་ཚེ་རྣམ་གཡེང་ལེ་ལོ་དག།
སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྐྱེ་བར།།
ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་རྣམས།།
ཕྱོགས་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག།

དེ་ལྟར་ཤེས་བརྩོན་ཟུང་འབྲེལ་བས།།
ས་ལམ་བགྲོད་པ་མཐར་སོན་ནས།།
སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་སར་ཕྱིན་ནས་ཀྱང་།།
འགྲོ་བའི་དོན་ལ་གཞོལ་བར་ཤོག།

རྗེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར་ཆེན་ལ་སྨོན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ནི་ཤྲི་མིང་པས་སྨྲས་པའོ།། །།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com