Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Thursday, May 12, 2011

རྩངས་པ་མདོག་བསྒྱུར།

ར་ས་ཕོ་ཉས་དཔར་བླངས།
ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར།
རྩངས་པ་ཁ་རལ། རྩངས་པ་སྒལ་ལེབ། རྩངས་པ་སྒལ་རལ། རྩངས་པ་སྐྱ་ལེབ།

ངས་བྱས་ན། ཁྱོད་ཀྱི་རྩངས་པ་སྒལ་རལ་རེད།

འོ་ན། རྩངས་པ་སྒལ་ལེབ་སུ་རེད་ཟེར་ན། རྩངས་པ་སྒལ་ལེབ་ནི་ཁང་པའི་ནང་རྩིག་ལོགས་སུ་སྦྱར་ནས་འགྲོ་བསྡད་པ་དེ་རེད།

རྩངས་པ་སྒལ་རལ་ཟེར་དོན་གང་རེད། རྩངས་པའི་རིགས་གང་ཞིག་ལ་སྒལ་པའི་སྟེང་ཤའི་རལ་པ་ཡོད་པས་ཡིན།

བྱས་ན་ལུས་པོའི་ཚོན་མདོག་བརྗེ་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་རྩངས་པའི་རིགས་དེ་ལ་ཅི་ཟེར། ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཤིག་འདོགས་དང་།

ཡ་ཡ། དེ་ལ་རྩངས་པ་མདོག་བསྒྱུར་ཟེར་ན་མི་ཆོག་གམ།

1 comment:

  1. ཚོན་མདོག་བསྒྱུར་མཁན་གྱི་རྩངས་པ་དེའི་མིང་ལ་དབྱིན་སྐད་དུ་ chameleon ཟེར་ཞིང་། ཞིབ་པར་འདིར་གཟིགས། http://en.wikipedia.org/wiki/Chameleon

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com