Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Saturday, June 18, 2011

སདྡྱི་ས་ཧི་བྷ་བྷ་ཡི་སྒེར་གྱི་ཁང་ཆུང་ནས་གསེར་ཀི་ལོ་༩༨ དང་དངུལ་དམར་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་༡༢ འཐོན་པ།

སྤྱི་ཟླ་༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཚད་ལྡན་ལས་སྣེ་ཞིག་གིས་བརྗོད་གསལ་ལ་ཉེ་ལམ་འདས་པའི་ས་ཧི་བྷ་བྷའི་རང་སྒེར་ཁང་ཆུང་ཡ་ཇུར་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་པ་ལས་གསེར་ཀི་ལོ་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་དང་དངུལ་ས་ཡ་༡༢ འཐོན་པ་བརྗོད་འདུག དེ་ཡང་། ས་ཧི་བྷ་བྷའི་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པས་ཡ་ཇུར་ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་ལྕགས་ཕྱེ་བའི་ཕྱི་དྲོ་ས་ཧི་བྷ་བྷའི་ཚ་བོ་ཞིག་གིས་གསར་འགོད་པར་ཁོང་ཚོར་དེར་ནས་གསེར་དང་དངུལ་གོང་འཁོད་དེ་དག་དང་དེ་བཞིན་དངུལ་ཀི་ལོ་༣༠༧ རྙེད་སོང་ཞེས་བརྗོད་འདུག དངུལ་དམར་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེའི་དངུལ་ཁང་དུ་འཇུག་གི་ཡིན་ཟེར་འདུག

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com