Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Friday, June 24, 2011

ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བླུགས་ཚུལ་གྱི་གློག་བརྙན།

3 comments:

  1. ཁ་པར་རིགས་ཚང་མའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་འདི་བླུགས་ཐུབ་གི་རེད་དམ།

    ReplyDelete
  2. ཡོང་གི་མ་རེད། ནོ་ཁེ་ཡའི་རིགས། N78 n79 e61 e63 5233 5230 སོགས་ཀྱི་ནང་བླུགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག མདོར་symbian 3rd དང་ symbian 5th ནང་བླུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། འདིར་གཟིགས། http://www.kyareng.org/2011/06/nokia-tibetan-font.html

    ReplyDelete
  3. ངའི་ཁ་པར་ནོ་ཁེ་ཡ་ནང་བོད་ཡིག་འཆར་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་ཆས་Opera Miniའདི་ཕབ་ལེན་བྱས་ཟིན་འོན་ཀྱང་ད་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་ལམ་སྟོན་ཅིག་གནང་རོགས་ཞུ

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com