Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Saturday, July 23, 2011

ནོར་ཝེ་ནང་འཇིགས་སྐུལ་གཉིས་བྱུང་བ།ཁ་སང་ནོར་ཝེ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་ཨོསེ་ལོ་ནང་འབར་རྫས་འགད་འཐོར་གྱིས་མི་༧ བསད་པའི་རྗེས་སུ། ནོར་ཝེ་ཡི་ཨུ་ཋོ་ཡ་Utoeyaཞེས་པའི་མཚོ་གླིང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་སྡོད་སྒར་(གླིང་ཁ་གཏོང་མཁན་རུ་ཁག)ཞིག་ལ་མི་ཞིག་གིས་གང་བྱུང་དུ་མེ་མདའ་རྒྱབ་པ་ལས་མི་གྲངས་༨༤ རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་འདུག ཡིན་ནའང་ཉེན་རྟོག་པའི་མི་དེ་བཟུང་ནས་དྲི་རྩད་བྱ་ཡི་ཡོད་འདུག

དཔང་མིས་བརྗོད་དོན་ལ། ལག་ཏུ་འཕྲུལ་གྱི་མེ་མདའ་ཁྱེར་བའི་མི་དེས་དང་པོ་མཚོ་གླིང་གི་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་མི་ཚོར་མེ་མདའ་རྒྱབ་པ་དང་། དེའི་རྗེས་ཆུའི་ནང་ཡོད་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་སྟེང་མེ་མདའ་རྒྱབ་སོང་ཟེར།

1 comment:

  1. ཡག་པོ་འདུག་ རྒྱུན་སྲིང་ཡོང་བས་སྨོན་ལམ་བཞུ།

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com