Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Thursday, May 10, 2012

ཁྱི་རྔོའི་སྨན་སྦྱིན།


དེ་སྔོན་ཁོ་བོས་ཁྱི་མོ་ནད་པ་ཞིག་གིས་ཁྱི་ཕྲུག་འགའ་ཤས་གསོས་ཕྲུག་ཏུ་ཉར་བའི་དངོས་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་ཁྱར་ཁྱོར་ཞིག་བྲིས་པ་ལས།  བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་གྲོགས་པོ་ཀླུ་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀས་ཁྱི་མོ་དེར་སྨན་བཅོས་དང་ཁྱི་ཕྲུག་དེ་ཚོ་གཙོ་གྱུར་གྱི་དགོན་པའི་གསེབ་གྱི་ཁྱི་དེ་ཚོར་ཕན་རེས་ཨ་སྒོར་༢༠༠ (དེ་དུས་ཧིན་སྒོར་བརྒྱད་སྟོང་ཡན་མན་གཅིག་འདུག) བསྐུར་སོང་།  ཁོ་བོས་ཁོང་གི་རེ་འདོད་བཞིན་གྲོགས་པོ་འགའ་ཤས་རོགས་སུ་འབོད་ནས་ཁྱི་མོ་དེར་སྨན་བཅོས་གང་མཚམས་དང་། དེ་བཞིན་ཁྱི་ཕྲུག་དེ་ཚོར་ཤ་གཟན་འོ་མ་སོགས་སྦྱིན་པར་བྱས་པ་ཡིན།  ཕྱིས་སུ་ཁྱི་ཕྲུག་རྣམས་རང་མགོ་འཐོན་ཞིང་ཁྱིའི་མ་གཡར་དེ་ཡང་དྲག་བསྐྱེད་བྱུང་མཚམས་ཁོང་ཚོ་ས་གནས་གཞན་དུ་ཕྱིན་ནས་དེ་སྔའི་ས་གནས་དེར་བསྡད་མེད་པར་སོང་།  ད་དུང་དངུལ་གང་མཚམས་ལྷག་འདུག་པ་དེ་དག་དགོན་པའི་སང་ལམ་གྱི་ཁྱི་རྔོ་ཅན་དེ་ཚོར་ཕན་ཆེད།   རྔོ་སྨན་རིལ་བུ་ཕོན་ཆེ་ཙམ་ཉོས་ནས་ཤ་དང་ལྷན་དུ་སྦྱིན་པར་བྱས།  དེ་བཞིན་སྐབས་རེ་ཁྱི་རྨ་ཅན་དེ་འདྲ་མཐོང་དུས་དེའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་མི་དེ་ཚོར་དངུལ་ཏོག་ཙམ་བཞག་པ་སོགས་བྱས་པ་ཡིན། 


འོན་ཀྱང་ཉེ་ལམ་ཁོ་བོ་གནས་གཞན་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་སོང་། འགྲོ་འགྲོན་ཁམས་གཙང་བཟོ་འདོད་བྱུང་བས།  ཁྱིའི་ཆེད་དུ་བསྐུར་བའི་དངུལ་དེ་དག་ཁྱི་འབའ་ཞིག་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་དུ་དངུལ་ལྷག་དེ་དག་གིས་ཁྱིའི་རྔོ་སྨན་བྱུང་རྫས་དང་ཡིག་ཙེ་གང་ཐོབ་(བཅུ་གྲངས་ཡོད།)ཉོས་ནས་བཞག་ཡོད་པས།
 མོན་གྷོ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཅན་གྱི་གཟིམ་ཁྱི་ཕུད་ཉམ་ཆུང་གི་ཁྱི་འཁྱམ་རྔོ་ཅན་དེ་འདྲར་གཟུགས་པོ་བཀྲུ་བ་སོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་གནང་བློ་ཡོད་ཚེ། མོན་གྷོ་གཞིས་གྲོང་གསུམ་པའི་བསྟན་པ་བློ་གྲོས་ཚོང་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ན། རྔོ་སྨན་གང་ལྷག་དེ་དག་ལས་རིན་མེད་འབུལ་ཡོང་།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com